Покана за общо събрание на БСА

Управителният съвет на Сдружение „ БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ “ на основание чл.26 ЗЮЛНЦ, в изпълнение на решението си от 03.06.2021 г. , свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружението на 09.07.2021 г. от 16.00 часа в гр. София, ул. “Райко Жинзифов” 4, ресторант НОА, което ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изслушване и приемане на доклада на УС за дейността на Сдружението за 2020г.;
 2. Представяне и приемане на финансов отчет за същия период;
 3. Освобождаване на Председателя и избор на нов Председател на Сдружението
 4. Освобождаване на членове на УС и на КС на Сдружението и избор на нови членове
 5. Промяна в устава на Сдружението
 6. Прекратяване на членство;
 7. Разни.

Председател на УС на БСА

Росица Велкова

Покана за общо събрание

Управителният съвет на Сдружение „ БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ “ на основание чл.26 ЗЮЛНЦ, в изпълнение на решението си от 06.08.2020 г. , свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружението на 25.09.2020 г. от 16.00 часа в гр. София, ул.Райко Жинзифов 4, ресторант НОА, което ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изслушване и приемане на доклада на УС за дейността на Сдружението през периода 2018-2019г.;
 2. Представяне и приемане на финансов отчет за същия период;
 3. Прекратяване на членство;
 4. Разни.

Председател на УС на БСА

Росица Велкова

Поздравление по случай деня на юриста

Уважаеми колеги!

Българска съдийска асоциация Ви поздравява по повод 16 април – професионален празник на българските юристи и съдебни служителни, както и ден на Конституцията на Република България!

Първата българска конституция е приета на 16 април 1879 г. от Учредителното събрание във Велико Търново. Тя остава в сила до 1947 г., когато е приета „Конституция на Народна република България“, или още известна като Димитровска конституция, по-късно заменена 1971 г. от т.нар. Живковска конституция. С падането на комунизма е приета нова конституция, която изоставя наименованието „Народна“, това е конституцията от 13 юли 1991 г., приета от VII Велико Народно събрание, която е и действаща.

На този ден БСА Ви поздравява за постигнатите успехи и Ви желае здраве, много професионални постижения, както и да укрепвате доверието в Конституцията и законите на Република България. Честит празик!

Становище на Управителния съвет на Българска съдийска асоциация:

БСА изразява несъгласието си с негативната медийна кампания, насочена срещу магистрат по повод изявление на Държавния секретар на САЩ. На 05.02.2020г. Държавният секретар на САЩ обяви забрана за съдия от Специализирания наказателен съд, съпругата и дъщеря му да посещават САЩ. След изявлението, в редица медии се появиха публикации относно личните и професионални качества на магистрата, както и за законосъобразността на взетите от него решения. Стигна се до там, че журналисти посещават дома му с твърдения, че същият се укрива. Така по недопустим начин се атакува личността на съдията, навлезе се в сферата на личния му живот, извън всякакви принципи на журналистическата етика.

Съзнавайки правото на гражданите да получават и разпространяват информация, както и свободата на словото в демократичните държави, изразяваме несъгласието си с използваните от медии и журналисти способи за събиране на информация, както и с използваните изрази и квалификации, с които се засяга не само личността и достойнството на колегата ни, но се уронва авторитета и на съдебната власт. Намираме, че в случая е налице злоупотреба със свободата на словото, засягаща авторитета както на отделния магистрат, така и на съдебната система като цяло. Недопустимо е в правова държава да се произнасят присъди от медии без наличие на никакви изнесени факти и доказателства по отношение на извършени престъпления или дори нарушения от български гражданин, а още повече магистрат, осъществявал правораздавателна дейност съобразно законодателството на страната.

07.02.2020 г.                                   Управителен съвет на

Гр. София                                                 Българска съдийска асоциация

С Т А Н О В И Щ Е на Българска съдийска асоциация Относно: ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОКЛАДА ОТНОСНО ЦЕЛИТЕ И ОБХВАТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА РЕФОРМИ В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Българска Съдийска Асоциация използва възможността да заяви становището си относно възможността заповедните производства да бъдат възложени на съдебните изпълнители.

Намираме, че разглеждането на заявленията и издаването  на заповеди за изпълнение следва да останат в компетентността на съдилищата. Касае се за правораздавателна дейност, която принадлежи съгласно Конституцията на съдилищата. Възлагането на заповедните производства на съдебните изпълнители от една страна ще доведе до необосновано смесване на функции – органът, издал изпълнителното основание, ще осъществява и неговото изпълнение, а от друга страна – доколкото възлагането на заповедните производства не би могло да остане само в рамките на държавното съдебно изпълнение, ще се достигне до възлагане на правораздавателни функции на органи, които имат и частно правен характер, каквито са частните съдебни изпълнители.

Не е без значение в случая, че възлагането на заповедните производства няма да доведе до значително облекчаване натовареността на съдилищата. Заповедните производства, съгласно методиката за определяне натовареността на съдилищата, са с най-нисък коефициент на тежест и са с ниска степен на фактическа и правна сложност, предвид формалния им характер. Дори заповедите за изпълнение да бъдат издавани от друг орган, то изпълнителният лист въз основа на влязлата в сила заповед за изпълнение пак би следвало да бъде издаден от съд, доколкото е недопустимо органът издал подлежащия на изпълнение акт да осъществява и принудителното му изпълнение.

Отделно от това, остава проблемът с установителните производства, които се развиват след издаване заповедта за изпълнение. След измененията на ГПК от 2017 г. броят на производствата по чл. 422 от ГПК рязко се увеличи. Дори заповедите за изпълнение да бъдат издавани от други органи, то в системата на съдилищата ще останат същата бройка искови  дела.

Следва да се отчете, че броят на съдебните изпълнители е значително по-малък от броя на съдиите. Има много съдилища с по един съдебен изпълнител при двама до четирима съдии. Ако им бъдат възложени допълнителни функции това неминуемо ще наложи и увеличаване броя на съдебните изпълнители.

Намираме, че проблемите в заповедното производство биха могли да бъдат преодолени и без да се променя компетентността за издаването на заповедите за изпълнение. Необходими са законодателни промени в няколко насоки:

 1. Да се върне уредбата, при която ако длъжникът не може да бъде намерен – заповедта да влиза в сила и да се издава изпълнителен лист. Практиката показва, че лице, което не е открито в заповедното производство не може да бъде намерено и в исковото, каквото към настоящия момент задължително се развива в тези хипотези. В този случай производството протича с участие на особен представител, който въпреки желанието си, не може да проведе пълна защита поради липсата на информация относно фактическото положение. В резултат на това производството приключва без последваща възможност за защита, каквато имаше длъжникът преди промените, а именно – възражение по чл. 423 от ГПК. Връщането на предишната уредба ще доведе от една страна намаляване броя на делата, от друга – няма да наруши правата на длъжниците, доколкото за същите е налице възможност да подадат възражение по чл. 423 от ГПК.
 2. При подадено възражение от длъжник в заповедното производство да не се образува отделно исково такова – няма пречка да се счита, че заявлението за издаване на заповед за изпълнение играе роля на искова молба, възражението – на отговор. Необходимо ще е довнасяне на ДТ, да се представят посочат доказателствата /от ищеца заявител/, които да се връчат за отговор на ответника /длъжник/ – по този начин реално ще намалее бройката на делата – ще се образува само едно дело, вместо две, както до сега заповедно и исково. Няма да има нужда от повторно издирване на длъжника, при наличие на осъществено вече надлежно връчване по делото.
 3. Заповедното производство да остане само за претенции, които подлежат на разглеждане от районния съд, в т.ч. и заявленията по чл. 417 от ГПК. Практиката показва, че в случаите на издадени заповеди за незабавно изпълнение и изпълнителни листи въз основа на тях винаги се развива установително производство. Ако заповеди за незабавно изпълнение се издават само за суми, подсъдни на районния съд ще намалее бройката на делата в районните съдилища, като едновременно с това няма да се увеличи броя на делата в окръжните съдилища, които и сега разглеждат установителните производства. При такава промяна ще се промени само видът на иска осъдителен, а не установителен.

Българска съдийска асоциация подкрепя идеята за централизирано автоматизирано заповедно производство. Намираме, че с изготвените предложения е поставено началото на този процес. Необходимо е обаче да се реши дали заповедното производство ще бъде дигитализирано, или ще се създаде хибрид от дигитално дело и хартиено такова. Считаме, че на първо място следва да се реши кога приключва заповедното производство – с издаването на заповед за изпълнение или с издаването на изпълнителен лист. В настоящата концепция, предвид неуточнения момент на приключване на производството, се съдържат редица проблеми.  По принцип производството пред съответната инстанция приключва при постановяване на акт по същество. Издаването на изпълнителен лист е последица от влязло в сила съдебно решение. Последователното прилагане на основните правни принципи сочи, че заповедното производство приключва с издаването на заповед за изпълнение, респ. отказ да се издаде. Предвид това, намираме, че не съществува нито правна нито каквато и да било друга пречка за своевременно дигитализилране на заповедните производства – необходимо е да се създаде единствено съответен софтуер.

 Намираме, че удачен вариант е създаването на дигитализирано заповедно производство, като всички документи следва да се подават в електронен вариант, което би следвало да може да стане от всяко устройство. Заявлението следва да се попълва само електронно – достъп да интернет има във всяко населено място. Не е необходимо да се подават заявления на хартиен носител, нито следва да се изисква електронен подпис за заявителя – само лицето, което твърди, че е кредитор би следвало да може да има достъп до електронното си дело и при издадена заповед за изпълнение – да може да я разпечата на хартиен носител и да я връчи на длъжника. Считаме, че с издаването на заповед за изпълнение следва да приключат функциите на съда при такава дигитална система. Следва заповедта за изпълнение да подлежи на изпълнение, без да е необходимо издаването на изпълнителен лист. При издадена електронна заповед за изпълнение кредиторът може да образува изпълнително дело за събиране на вземането си – заповедта ще бъде връчена на длъжника от съдебен изпълнител. В случай на възражение срещу заповедта, което да се подава по изпълнителното дело – кредиторът – взискател ще има право да предяви иск за вземането си, като в случай, че не направи това, изпълнителното производство ще се прекратява. При предявен иск – изпълнителното производство ще се спира.

Подаването на заявление за издаване на заповед за изпълнение по член 410 от ГПК: Подаването на заявлението ще става единствено и само по електронен образец. Заявителят ще попълва цялото заявление, със задължителни полета, като ще има възможност да избере опция „Не”. Намираме, че за нуждите на заповедното производство, заявленията, които се използват и сега, са в достатъчна степен детайлизирани. Намираме, че предвид целите на заповедното производство – БЪРЗИНА, не е необходима особена детайлизация. Основно е да бъде индивидуализирано вземането по страни, размер и основание – за нуждите на заповедното производство това е абсолютно достатъчно. Съдът , както и досега няма да проверява действителността на заявените данни, като проверката ще бъде ограничена само до формалните изисквания. Не следва заявленията да се подават на хартия – няма никакво основание за това – този, който може да разпечата заявление на хартия, може да попълни просто електронна бланка за това. Необходимо е да се посочи, че към заявлението по чл. 410 от ГПК,освен документ за внесена ДТ и пълномощно, ако заявлението се представя от пълномощник, не е необходимо да се представят никакви приложения. ДТ следва да бъде внасяна чрез директен превод, респ.удръжка от банкова сметка – лицето, което попълва електронно заявление следва да посочи банковата сметка, от която да бъде удържана сумата. Не е невъзможно и вноска на каса – следва да се посочва в електронното заявление номер на извършената транзакция, ако сумата е платена на каса, като следва да е без значение по сметка на кой районен съд е преведена. Когато заявлението се подава от пълномощник – достатъчно е да се посочат индивидуализиращите белези на договора за правна защита и съдействие. По този начин ще се избегне ненужното натоварване на съдебен служител с дигитализиране на хартиените носители и попълване на електронен образец на заявление. Следва да се има предвид, че за всеки един районен съд, тази дейност ще ангажира поне трима служители. Изключение правят свръх натоварените съдилища, , където броят на съдебните служители, които следва да обработват заявленията не може да бъде предвиден – не е ясно колко време ще отнема дигитаризирането да документите и попълването на електронното заявление. С предложения модел в доклада се създава двойнствен режим – ще съществуват от една страна само дигитални досиета, от друга и дела с дигитални и хартиени носители, което нито е удачно, нито ефективно. Ако ще се пристъпва към дигитализиране на заповедното производство, това следва да стане изцяло, без хартиени носители.

Изцяло споделяме виждането, че с въвеждането на служебна проверка за неравноправни клаузи в потребителски договори и задължителното представяне на приложения към заявленията ще затормози съда с голям обем документация и ще го забави значително при разглеждането на заявленията. Не следва да се забравя, че целта на заповедното производство е бързина. Предвид това, в случай, че законодателят прецени, че определена категория договори се нуждаят от служебна ревизия от съда, то тази категория договори, респ. вземанията, произтичащи от тях, следва да бъдат изключени от обхвата на заповедното производство. Представянето на документи към заявлението е ненужно и заради това, че в случай, че длъжникът не оспори вземането то той се съгласява с твърденията за сключен договор, респективно дължимост на задълженията. Всеки, който не е съгласен с него, в т.ч. и ако счита, че съществуват неравноправни клаузи, би следвало да заяви възраженията си. Ако бъде подадено възражение от длъжника – единствено и само тогава е оправдано съдът да се произнася по валидността на договорните клаузи и то в открито заседание, с призоваване на страните, при пълно разгръщане на принципите на процеса за равенство и състезателност. Вярно е, че правната доктрина приема, че потребителят е слабата страна в правоотношението. Независимо от това обаче, прекалена намеса в равнопоставеността в гражданския оборот би било съдът да оказва правна защита тогава, когато същата не е поискана – при липсата на възражение от страна на потребителите.

В заключение, след подаване на електронното заявление и внасяне, респ.доказване внасянето на ДТ с посочване на платежен документ за това, делото следва да бъде разпределено.

Връчванията: Намираме за неудачно запазване на досегашния модел на връчване на документи и книжа. В случай, че заповедното производство се дигитарлизира, то всички документи следва да бъдат единствено и само в електронен вариант. Чрез потребителско име и парола за конкретното дело, всеки заявител следва да има достъп до него, а съобщенията, ако е необходимо да се изпращат такива – за нередовност на заявлението, следва да се осъществява на посочен от заявителя електронен адрес. По този начин връчителите ще бъдат облекчени.

Издаване на заповед за изпълнение: След разпределението на делото, съответният съдия следва да разгледа подаденото заявление и да разпореди издаването, респ. отказ да бъде издадена заповед за изпълнение.

Заповедта за изпълнение следва да се генерира автоматично, съобразно подаденото заявление.

Отказът за издаване на заповед за изпълнение следва да подлежи на обжалване.

До заявителя следва да се изпрати съобщение за издадената заповед, респ. отказ да бъде издадена, по електронен път.

Заявителят, притежавайки парола и потребителско име за конкретното дело, следва да се снабди с издадената заповед за изпълнение, на хартиен носител чрез разпечатването й, която следва да връчи на длъжника чрез съдебен изпълнител.

Издадената заповед за изпълнение следва да бъде основанието за образуване на изпълнително дело. Необходимо е да се премахне издаването на изпълнителен лист в заповедните производства – предложеното към момента ще затрудни изключително работата на съдилищата. В тази връзка е необходимо да се посочи, че институтът на изпълнителният лист освен традиционна няма никаква друга стойност – необосновано е след подлежащ на изпълнение акт да се издава друг документ, който да служи за образуване на изпълнителното производство. При наличието на годно изпълнително основание, издаването на изпълнителен лист е лишено от каквато и да било правна и житейска логика.

Предвид това, считаме, че заповедното производство следва като дело да приключи с издаването на заповед за изпълнение, респ. с отказа за издаване, влязъл в сила. До тук следва да приключи електронната обработка на делата

Удачно е заповедите за изпълнение да бъдат получавани от заявителите на посочения от тях електронен адрес, респ. да се снабдяват с тях с потребителско име и парола само за конкретното дело.

След като се снабдят със заповед за изпълнение – документ, разпечатан на хартиен носител, без да е необходимо каквото и да било удостоверяване – живеем в дигитална епоха, в тежест на заявителят следва да е връчването на заповедта за изпълнение.  Няма никаква пречка заповедта за изпълнение, макар и невлязла в сила да е годно изпълнително основание – за образуване на изпълнително дело. Проверката за надлежната процесуална легитимация ще лежи върху съдебния изпълнител – право да образува изпълнително дело в тези случаи ще има само заявителят, респ. надлежно упълномощен негов процесуален представител. Както и до сега, но чрез съдебния изпълнител, длъжникът ще бъде поканен да изпълни заповедта, респ. да възрази срещу нея, което ще става пред съдебния изпълнител. В случай, че възрази, заявителят ще има право да предяви иск за вземането си, като при неизпълнение на това, изпълнителното производство ще се прекратява. В случай че предяви иск – изпълнителното производство ще се спира до приключване на исковото, след което ще са дължими само сумите, признати със съдебното решение. В исковото производство длъжникът ще има право да възрази и срещу процедурата по издаване на заповед за изпълнение срещу него – напр. че лицето, подало електронното заявление не е имало право за това.

Намираме че по този начин ще бъде постигната целта на заповедното производство – бързина, а правата на страните, в т.ч. и на длъжниците няма да бъдат нарушени по никакъв начин. Така, без да е необходима цялостна промяна както в нормативната уредба, както и в структурата на съдилищата, с разходването на минимални средства /единствено и само за разработването на софтуер/, може да се направи първата крачка в дигитализирането на съдебната система.

Като вярваме в професионалния опит в областта на заповедните производства на лицата, работили по проекта, вярваме, че предложенията ни ще бъдат взети предвид при разработката на софтуера, който ще обслужва заповедните производства. Считаме, че ако заповедното производство приключи с издаване, респ. отказ за издаване на заповед за изпълнение и след това се разграничат исковото, респ. изпълнителното производство, ще бъдат постигнати целите на проекта – оптимизиране работата на съдебната система, намаляване натовареността на съдилищата, изравняването й, а с премахването на формалните изисквания като подпис на лицето, подало молбата за защита до съда, респ. изискванията за електронен подпис, ще се улесни и достъпът на гражданите до правосъдие.

Поздравление по случай деня на българската адвокатура

Уважаеми колеги адвокати, на днешния ден Ви пожелаваме много професионални успехи. Вярваме, че и занапред ще проявявате висок професионализъм, отговорност и борбеност при отстояване на законността. Честит празник!

Поздравление по случай деня на нотариуса

Уважаеми колеги нотариуси, поздравяваме Ви с професионалния Ви празник, който българските нотариуси честват на днешния ден!Дейността на нотариуса, като защита на правата и законните интереси на гражданите и бизнеса и съхраняване на стабилността на гражданския оборот, е изпълнена с много предизвикателства.Пожелаваме Ви, освен крепко здраве, да следвате професионалния си път и да бъдете и занапред гарант на правната сигурност и върховенството на закона.

Честит Ден на Юриста

Уважаеми колеги!

Българска съдийска асоциация Ви поздравява по повод 16 април – професионален празник на българските юристи и съдебни служителни, както и ден на Конституцията на Република България!

Първата българска конституция е приета на 16 април 1879 г. от Учредителното събрание във Велико Търново. Тя остава в сила до 1947 г., когато е приета „Конституция на Народна република България“, или още известна като Димитровска конституция, по-късно заменена 1971 г. от т.нар. Живковска конституция. С падането на комунизма е приета нова конституция, която изоставя наименованието „Народна“, това е конституцията от 13 юли 1991 г., приета от VII Велико Народно събрание, която е и действаща. Тя се състои от 169 члена, подредени в 10 глави плюс преходни и заключителни разпоредби.

На този ден БСА Ви поздравява за постигнатите успехи и Ви желае за напред да укрепвате доверието на хората в Конституцията на Република България.

Правото никога не трябва да се нагажда към политиката, политиката обаче винаги трябва да се приспособява към правото. Всяка политика трябва да коленичи пред правото. — Имануел Кант

ПОКАНА СЕМИНАР “Новият европейския регламент за защита на личните данни EU 2016/679 – GDPR” – 24 април с КЗЛД

Следете информация за семинара и в legalno.bg: http://legalno.bg/archives/3329

Уважаеми дами и господа,

Обучителен център “Темида” има удоволствието да ви покани на еднодневен
семинар на тема “Новият европейски регламент за защита на личните данни
EU 2016/679 – GDPR”, който ще се проведе на 24-и април 2018 година в
София, хотел “Силвър”.

Регламентът влиза в сила на 25 май 2018 г. Научете какви са Вашите нови
задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря
Вашият бизнес на новите изисквания като се включите в специализираното
обучение относно разпоредбите на GDPR.

Лектори ще бъдат г-жа Мария Крумова – Началник отдел „Правни становища
и международно сътрудничество”, г-жа Наталия Николова – Главен експерт в
Комисия за защита на личните данни, Николай Цветанов, адвокатска кантора
“Пенков, Марков и партньори” – адвокат, притежаващ 10-годишен опит в
сферата на IT, медии и телекомуникации и оглавява екипа на “Пенков,
Марков и партньори” в сферата за защита на личните данни, Вихрен Славчев
– IT специалист, изпълнителен директор на “Мнемоника” и един от
основателите й, Димитър Тодоров, адвокатска кантора “Тодоров ЛЛП” –
адвокат, вписан към Софийска адвокатска колегия и синдик към
Министерство на правосъдието на Република България.

На този линк – https://www.youtube.com/watch?v=1dw9nHIPbsU&t=204s –
можете да откриете предварителните интервюта, които лекторите дадоха
пред Обучителен център “Темида”.

Ако съхранявате каквито и да било данни за клиентите и партньорите си,
трябва да се съобразите с изискванията на новия регламент. General Data
Protection Regulation (или Общ регламент относно защитата на данните) ще
засегне всяка организация в ЕС, която съхранява лични данни, както и
всеки един бизнес в рамките на ЕС. Изискванията са комплексни, а глобите
за неспазването им – високи (до 4% от общия оборот на организацията или
до 20 млн. евро).

Изискванията на ЕС за съхранение на лични данни, въведени с GDPR, са
свързани с организационни и технологични мерки, както и с мерки за
съхранение на информацията, вкл. въвежда се изискването определени
типове организации да назначат Служител по защита на данните (DPO – Data
Privacy Officer). Организациите трябва да разполагат с подобна позиция
или като член от персонала, или под формата на външен консултант.
Служителят по защита на данните ще отговаря за съобразността с
изискванията на регламента, ще консултира въвеждането на нови такива и
ще консултира кога и как трябва да бъде осъществено оценяване на
степента на важност на личните данни. Той ще бъде и лицето за контакт с
националните органи за защита на личните данни.

Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи и всички
представители на бизнеса, ангажирани в процеса на обработката на лични
данни.

Повече информация относно лекторите, програмата и начина на регистрация
можете да откриете в прикачените по-долу файлове.

С уважение,

Обучителен център “Темида”

Покана

Програма

Регистрационна бланка

Отворено писмо в подкрепа на независимостта на съдебната власт

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

Българска съдийска асоциация застава категорично зад декларираната подкрепа от страна на Съдийската Колегия на Висшия съдебен съвет в подкрепа независимостта на съдебната власт в Република България и осъждането на всяко посегателство върху нея и независимостта на българските магистрати.

Българска съдийска асоциация подкрепя изразеното становище в отвореното писмо на колегите от Съюза на съдиите в България за по-голяма отговорност от страна на медиите при отразяване на съдебните процеси, при спазване на  международните стандарти и Европейската конвенция за правата на човека /ЕКПЧ/.

Необходимо е да подчертаем, че във всяка демократична държава се спазва правилото, записано в ЕКПЧ Βсеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това право включва свободата на всеки да отстоява своето мнение, да получава и да разпространява информация и идеи без намеса на държавните власти и независимо от държавните граници”. Именно  този  текст защитава свободата на изразяване на мнение, включително и журналистическо. То не е абсолютно и неограничено и не позволява  нарушаване на други защитени права от ЕКПЧ и Конституцията.

Отнасяме се с уважение към журналистите и ценим техния стремеж да защитят и подкрепят своята медия и колегите си, които според тях неправилно са били поставени в неизгодна позиция по висящ процес. Това не бива да става чрез натиск върху конкретен съдия или отделен съд или който и да е орган на съдебната власт. Подобен подход може да се оцени като опит за намеса  в работата на съда, чиято основна функция е намирането на обективната истина и решаването на спора по справедлив и безпристрастен начин.

Разбира се, свободата на словото е едно от големите постижения на всяко демократично общество,  тя винаги е била и ще бъде защитавана от българския съд, стига да се съблюдават   журналистическите стандарти и етични правила.

Заседание на Управителния съвет

До ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на “БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ”

Уважаеми членове на Управителния съвет,

На основание чл. 9, ал. 5 от Устава на “Българска съдийска асоциация” свиквам заседание на Управителния съвет, което ще се проведе на 16.02.2018 г. от 15,00 часа в офиса на Сдружението: София, бул. Княз Александър Дондуков 11, ет. 6, при следния дневен ред:

1.Обсъждане на текущи въпроси, свързани с дейността на Сдружението,
2. Обсъждане участието на Сдружението в Съвета по прилагане на Актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в Съдебната система, в Гражданския съвет към ВСС през изтеклата 2017 г. и през настоящата година. Проблеми,
3. Обсъждане финализирането на Проект Grant agreement No JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6866 Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community with the European Commission, финансиран от Европейската комисия,
4. Представяне на бъдещи инициативи,
5. Важни финансови въпроси и финансова политика,
6. Вземане решение за свикване на Общо събрание,
7. Разни.

Богдана Желявска,
Председател на БСА

ХАЙГУХИ БОДИКЯН СТАНА СЪДИЯ НА ГОДИНАТА

СКЪПИ КОЛЕГИ,

Нека всички ние поздравим нашата приятелка Хайгьхи Бодикян, председател на Административен съд, Хасково, която на церемонията по случай Бала на юристите, която се състоя на 05.11.2017 г. получи наградата СЪДИЯ НА ГОДИНАТА.
Нека тази награда й донесе много късмет и професионални успехи!
Нека честитим и номинацията на Мирослав Йорданов от Районен съд, Русе.
За нас тези две номинации и наградата “Съдия на годината” на членовете на БСА са голяма чест и гордост!!

250 гости аплодираха на крака проф. Васил Мръчков и проф. Сашо Пенов – носители на Гран При 2017

Мая Манолова си тръгна със специална статуетка от Националните правосъдни награди

Традиционният благотворителен бал на юристите събра елита в правния свят за пета поредна година. Над 200 адвокати и магистрати от цялата страна присъстваха на бляскавата церемония, на която бяха раздадени Националните правосъдни награди.
Но освен статуетките, грамотите, вълнението от отличените успехи и тържествените речи, във фокуса на събитието бяха четири деца, които се нуждаят от помощ.

“8-годишната Ивка буквално се бори за живота си. Момиченцето трябва да бъде спешно оперирано в Германия, за което са нужни 15 000 евро”, обяви още в началото Нина Никол Хамилтън, водещ на тв предаването “Темида – цената на истината” и един от организаторите на събитието.

В залата присъстваха и деца с церебрална парализа заедно със своите семейства, а балът на юристите беше посветен на каузата да събере пари за тяхното подпомагане. В края на събитието близо 7000 лв. бяха дарени на болните деца, събрани от благотворетелна томбола, процент от благотворителния куверт, отделни дарители и търг с картини, безвъзмездно предоставени от художниците Иван Яхнаджиев, Моно Петра, Дейзи Барбукова, Илия Желев и Николай Янакиев.

Тържеството започна с изпълнения на малките сладури от школата “Мюзик бокс” с вокален педагог Катина Димитрова и художествен директор Етиен Леви. За доброто настроение на гостите се погрижи и певицата Яна Овчарова. Специални видео-обръщения към номинираните юристи отправиха депутатите Димитър Главчев, Тома Биков, Вежди Рашидов, Кристиян Винегин и Александър Симов.

Първо бяха връчени три специални приза. Омбудсманът Мая Манолова получи грамота и статуетка за борбата, която поведе през 2017 г., да отърве хората от пипалата на арбитражните съдилища. Наградата й бе връчена от председателя на Асоциацията на жените адвокати Елка Пороминска. Директорът по международните отношения към Международния адвокатски съюз Константин Димитров връчи приз на Адвокатска колегия Милано, а художникът Иван Яхнаджиев излезе да награди адвокат Екатерина Димитрова с приза “Адвокат в медиите”. Тя води делата на над 20 популярни личности, а Христо Стоичков, Калин Сърменов, Жени Калканджиева, Ваня Червенкова, Енджи Касабие и много други я поздравиха от видеоекрана.

За “Сделка на годината” бяха отличени Кръпов и партньори.
През 2017-та година адвокатската дружество изготви правния анализ и предостави цялостно юридическо обслужване на холандското дружество „Дийтсман Н.В“ във връзка с придобиването на 97 % от капитала на „Енергоремонт Холдинг“ АД. Приза бе връчен от главния редактор на в-к 19 минути Борис Ангелов.

Наградата Съдебен изпълнител получи Мария Колева. Приза тя получи от главната редакторка на no-comment.bg Веси Танчева.

“Синдик 2017” стана Велина Рашкова, като в тази категория бяха номинирани още Венцеслава Стефанова и Димитър Тодоров. Статуетката Темида бе връчена от председателката на Асоциацията на синдиците Мария Шукерова.

Номинираните медиатори бяха Симона Такова, Свилена Димитрова, Йосиф Герон, Светослав Стефанов, Юлия Раданова. Главната редакторка на списание В2В Надя Маринова даде приза за Медиатор 2017 на Надя Банчева.

В категорията “Прокурор на годината” статуетката отиде при Атанас Гичев, заместник-апелативен прокурор на Пловдив.

За “Съдия 2017” бе отличена Хайгухи Бодикян, председател на Административен съд Хасково, която има 27-годишен юридически стаж. Тя бе в една категория със съдиите Мирослав Йорданов и Цветелина Кържева. Васил Петев от big5.bg и nbox обяви победителката, а председателката на Българска Съдийска Асоциация Богдана Желявска връчи статуетката на победителката.

Призът за “Млад юрист” получиха Величка Алмишева и Николета Рачева. През март те спечелиха първо място на международно състезание за млади адвокати по договорно право, организирано от Федерацията на Европейските адвокатури във Варшава (Полша). В тяхната категория останалите номинирани бяха Димитър Стоянов, Паулина Иванова, Деян Борисов, Стефания Стоилова. Победителките бяха обявени от журналиста от actualno.com Димитър Лазаров, а грамотите им бяха дадени от адвокат Стефан Гугушев.

Проф. Огнян Герджиков даде наградата в категорията “Правосъдие зад граница” на Марияна Кънчева от Общия съд на ЕС – първият български съдия, номиниран съгласно новата процедура, въведена с влизането в сила на Договора от Лисабон. Съдия Кънчева е активен член на Европейската асоциация на жените юристи, както и на асоциацията “Европейски жени”, със седалище и на двете асоциации в Брюксел. Номинираните бяха обявени на сцената от зам-главната редакторка на в-к Стандарт Даниела Казанджиева. Марияна Кънчева бе в категория с Борис Харизанов, Йорданка Бекирска, Гинка Христова и д-р Мария Милушева.

Водещата на Законът и Темида до БНР обяви за победител в категорията Нотариус на годината Луиза Стоева – приза й бе връчен от председателя на Нотариалната камара Димитър Танев. С дейността нотариус Стоева помогна за приемането на важни законодателни промени за облекчаване на регулаторната и административна тежест при регистрация на МПС, както и техническото обезпечаване на свързаността между регистрите на МВР-КАТ и Нотариалната камара. Останалите номинирани нотариуси бяха Камен Каменов, Антони Гетов и Петър Марковски.

В категорията “Дело на годината” статуетката бе присъдена за спора Валери Симеонов срещу братя Домусчиеви за Български морски флот. Заместник-главната редактора на онлайн медията Пик Бг Даниела Палазова връчи приза на началник кабинета на Валери Симеонов – Марияна Николова. Останалите номинирани дела бяха прокуратурата срещу Анита Мейзер – адвокат Петър Чалъмов, адв. Рангел Бараков жертва на измама в Париж – адвокат Албина Анева, делото за Тефтерчето на Филип Златанов , семейство Домузетски от Благоевград срещу Паркинги и гаражи.

За “Жена Адвокат” бе отличена Милена Гайдарска от кантора “Пенков, Марков и партньори” – нейният приз от сцената обяви редактора от в-к Телеграф Захари Белчев. Приза й бе връчен от последният изпълняващ длъжността председател на САК Пламен Ангелов. През 2017 г. адвокат Гайдарска беше водещ адвокат по осъществяването на няколко ключови дела и сделки. Сред тях е продажбата на 100% от капитала на „Булфелд” ЕООД – собственик на търговския център Paradise, на южноафриканския фонд NEPI Rockcastle. Стойността на сделката е 252.9 милиона евро и е най-високата, оповестена до сега цена за сделка с недвижим имот в България. Останалите номинирани бяха Детелина Костадинова, Анна Попова, Райна Аврамова и Елена Иванова.

Адвокат на 2017 г. стана Любомир Владикин – той бе обявен от редакторката и юрист от Би Нюз Злателина Пламенова,а статуетката му връчи първият избран Адвокат на годината Владимир Пенков. От 2005 год Любомир Владикин е управляващ съдружник в „Адвокатско дружество Владикин, Славов и партньори. Издава книга „Данък върху добавената стойност и акциз при вътреобщностната търговия в Европейския съюз“. Има над 40 публикувани статии. Останалите номинирани бяха – Николай Цветанов, Атанас Костов, Иван Чолаков и Захари Генов.

Екс-секретарят на САК Владимир Дончев обяви за Кантора на годината “Попов, Арнаудов и партньори”. Дружеството е създадено 1998 година и в момента има над 60 професионалисти, които работят по различни направления. Останалите номинирани бяха Кавръкова, Деков и партньори, Таня Бузева и партньори и Стоянов, Даньовска и партньори.

Посмъртна награда получи нотариус Александър Чакъров, който ни напусна преди няколко дни.

При връчване на наградата Гран при за цялостен принос към правото над 250 гости в залата станаха на крака и аплодираха тазгодишните лауреати – професорите Васил Мръчков и Сашо Пенов. Речите им развълнуваха присъстващите, а статуетките Темида им бяха връчени от бившия председател на САК Петър Китанов и бившия служебен премиер проф. Огнян Герджиков. “Аз съм обучавал 90% от юристите, които са в момента в залата, но тук има само един мой учител и това е проф. Мръчков” – каза проф. Герджиков, след което водещият юрист Юлиян Демирев закри церемонията.

РАЗЛИЧНИТЕ ИСТОРИИ (Историите на трудния път) – част 2-ра

Представяме Ви втората част от изготвения от БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ документален филм в 2 части, със заглавие: “РАЗЛИЧНИТЕ ИСТОРИИ (Историите на трудния път)”, подготвен в рамките на Проект „Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community“, “Предизвикателства при интеграцията на хората в неравностойно положение в правната общност“, който се реализира в партньорство с Испанската асоциация на съдии и магистрати „Франциско де Витория“ и с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Grant Agreement № JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6866. Continue reading

РАЗЛИЧНИТЕ ИСТОРИИ (Историите на трудния път) – част 1-ва

Представяме Ви първата част от изготвения от БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ документален филм в 2 части, със заглавие: “РАЗЛИЧНИТЕ ИСТОРИИ (Историите на трудния път)”, подготвен в рамките на Проект „Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community“, “Предизвикателства при интеграцията на хората в неравностойно положение в правната общност“, който се реализира в партньорство с Испанската асоциация на съдии и магистрати „Франциско де Витория“ и с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Grant Agreement № JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6866. Continue reading

vss

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл.195а, ал.1 от Закона за съдебната власт

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С приетия Закон за изменение и допълнение на ЗСВ, в сила от 15.08.2017 г., е въведено задължение за деклариране пред Висшия съдебен съвет членството в организации с нестопанска цел, включително и в професионалните организации на магистрати в едномесечен срок от приемане на измененията. Continue reading

ЗАКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТА НА БСА

На 27 юли 2017 г. в София, хотел „Сентрал парк“, бул. Витоша 106, се проведе финална пресконференция по повод приключването на Проект “Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community with the European Commission – Предизвикателства пред правната общност при интеграцията на хората с увреждания“, който в продължение на година и половина БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ изпълняваше в партньорство с Испанската съдийска асоциация „Франсиско де Витория“ и с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Grant agreement № JUST/ 2014/ JTRA/ AG/ EJTR/6866.

На събитието взеха участие съдии, следователи, адвокати, съдебни изпълнители и други юристи, служители при Нациионалния омбудсман, както и представители на неправителствения сектор – БАЛИЗ /Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения/ и Института за пазарна политика.

Отчетена беше изключителната важност на темата и поставените по време на дейностите от Проекта въпроси, както за правната общност, така и за цялото общество, както и като добър пример – предприетите от българските власти през последните години законодателни изменения, като бе констатирано, че много от приетите законодателни решения не се изпълняват на практика. Отново бяха поставени на дневен ред проблемите за липсата в България на достъпна среда за хората с увреждания до административните и обществени сгради, както и проблемите при реализацията на тези хора на пазара на труда. Специално внимание бе отделен на проблема с дискриминацията по отношение на хората с увреждания на всички нива и сфери на обществения живот.

Проблемите за интеграцията на хората с увреждания са проблеми на цялото общество и тяхното решаване не зависи само от силните на деня. И това трябва да се осъзнае от хората, които са призвани да работят в името на правосъдието. Защото сега навсякъде се говори за реформа, а реформата в правосъдието е това – когато справедливостта стигне до обикновения човек, до човека с трудната съдба, на този, като направи живота му мъничко по-лек, като му осигури равни условия, достоен живот и спокойствие. А по отношението към хората в неравностойно положение се измерва развитието на едно общество.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БСА

ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТА НА БСА

От името на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ имаме удоволствието да Ви поканим на пресконференция по повод приключването на нашия Проект “Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community with the European Commission – „Предизвикателства пред правната общност при интеграцията на хората с увреждания“, който реализирахме в партньорство с Испанската съдийска асоциация „Франсиско де Витория“ и с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Grant agreement № JUST/ 2014/ JTRA / AG/ EJTR / 6866.

Пресконференцията ще се проведе на 27.07.2017 г. от 11.00 ч. в София, хотел „Сентрал парк“, бул. Витоша 106.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БСА

ПРОГРАМА НА ШЕСТИЯ СЕМИНАР – Русе

ПРОГРАМА

на Шестия (последен) Семинар, организиран от БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ по Проект Grant agreement No JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6866Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community with the European Commission – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРАВНАТА ОБЩНОСТ ПРИ ИНТЕГРАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, Continue reading

Шести (последен) семинар – гр. Русе

СКЪПИ КОЛЕГИ,

На 30 юни и 01 юли 2017 година в гр. Русе ще проведем Шестия /последен/ семинар по Проект “Предизвикателства пред интеграцията на хората в неравностойно положение за правната общност“, финансиран от ЕК, който БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ изпълнява в партньорство с Испанската асоциация на магистрати „Франсиско де Витория“. Continue reading

Заседание на Управителния съвет

До ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на “БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ”

Уважаеми членове на Управителния съвет,

На основание чл. 9, ал. 5 от Устава на “Българска съдийска асоциация” свиквам заседание на Управителния съвет, което ще се Continue reading

ПРОГРАМА НА ПЕТИЯ СЕМИНАР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРОГРАМА НА ПЕТИЯ СЕМИНАР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На ПЕТИЯ Семинар по ПРОЕКТ Grant agreement No JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6866Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community with the European Commission на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРАВНАТА ОБЩНОСТ ПРИ ИНТЕГРАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, който ще се проведе на 31 март и 01 април 2017 година в гр. Велико Търново, Хотел   “Болярски”, ул. Стефан Стамболов 53А и Хотел “Панорама”, ул. Стефан Стамболов 63 Continue reading

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БСА – 31.03.2017 Г. – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СКЪПИ КОЛЕГИ,

На 31 март 2017 година в гр. Велико Търново, в Хотел “Болярски”, ул. Стефан Стамболов 53А и Хотел “Панорама”, ул. Стефан Стамболов 63 ще се проведе Общото събрание на Сдружение „БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ“. Публикуваме официална покана до всички членове, за да отчетем свършеното и да набележим най-важното в работата ни през следващата година. Continue reading

Да помогнем на пострадалите в Хитрино

БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ изказва своите най-искрени съболезнования на близките на загиналите от трагедията сполетяла тази сутрин с.Хитрино, област Шумен.

Изразяваме желание да окажем подкрепа на пострадалите жители и в първия работен ден ще открием дарителска сметка за събиране на средства за подпомагането им. Сметката ще бъде публикувана на официалния ни сайт и на фейсбук-страницата на Сдружението. Continue reading

Председателят на специализирания съд стана съдия на годината

СКЪПИ КОЛЕГИ,

На 26 ноември 2016 година на специална церемония в хотел Маринела в София на Благотворителния бал на юристите, част от който са и Годишните награди за правосъдие, нашият приятел и колега Георги Ушев, председател на Специализирания съд, бе избран на съдия на годината. Continue reading

Четвърти семинар на БСА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ НАЗНАЧЕНИЯТ ЗА 25 – 26 НОЕМВРИ 2016г. В ХОТЕЛ “МЕДИТЕ”, САНДАНСКИ ЧЕТВЪРТИ СЕМИНАР НА БСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ХОТЕЛ СВ. НИКОЛА

ЧЕТВЪРТИ СЕМИНАР НА БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ

СЕМИНАРЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ, СЛЕДОВАТЕЛИ,
АДВОКАТИ И СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ Continue reading

ПРОГРАМА НА ЧЕТВЪРТИЯ СЕМИНАР – Хотел Медите, Сандански

ПРОГРАМА на ЧЕТВЪРТИЯТ СЕМИНАР по Проект Grant agreement No JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6866Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community with the European Commission – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРАВНАТА ОБЩНОСТ ПРИ ИНТЕГРАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ще се проведе на 25 и 26 ноември 2016 година в Хотел, Медите, гр. Сандански, на тема: Continue reading

Някой страх ли го е спецсъдът да поеме делата за корупция във властта?

– Г-н Ушев, какво мислите вие за предложението да бъдат дадени на спецсъда делата за корупция на министри, депутати и областни управители? То разгаря силни страсти и сред политици, и сред магистрати.

– Искам да изясним едно нещо – това е законопроект на Министерството на правосъдието. Дали ще бъде внесен в парламента и дали ще бъде гласуван, зависи от представителите на изпълнителната, а след това и на законодателната власт. От нас, съдиите от Специализирания наказателен съд (СНС), не зависи нито едното, нито другото, пък и не ние сме негови инициатори. И, извинявайте за израза, но никой от нас не “изгаря от желание” да гледа и тези дела. Ако все пак обаче подсъдността им ни бъде възложена, при всички положения СНС трябва да бъде обезпечен и кадрово, и като материална база – задължително! Continue reading

Становище на БСА по проекта на Министерството на правосъдието на ЗИД НПК

До МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

г-жа ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

С Т А Н О В И Щ Е

на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ

по проекта на Министерството на правосъдието на ЗИД НПК,

представен за обсъждане на редовното заседание на

Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система от 19.09.2016 г. Continue reading

Промяна на хотел за СЕМИНАР на 1-ви Октомври

СКЪПИ КОЛЕГИ,

Поради проблеми от технически характер и логистичен характер, се налага насроченият за 30 септември и 1 октомври 2016 година СЕМИНАР, организиран от БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ, да бъде преместен от К-с Слънчев ден в ХОТТЕЛ “АЗАЛИЯ, комплекс Св.Св. Константин и Елена.

Програмата и темите остават непроменени.

Всички участници са уведомени.

Извиняваме се на всички вас за причиненото неудобство.

Лека и успешна работа на семинара.

Богдана Желявска, председател на БСА

palas sunny day

Формуляр за участие в Трети семинар на БСА

Колеги, в прикачения файл можете да намерите формуляра за участие в Третия семинар, оргавизиран от БСА, който ще се състои в хотел “Марина” -комплекс “Слънчев ден”от 30 iсептември-01 октомври 2016 г. на тема: Проявления на дискриминацията спрямо хората с увреждания. Нациоанална и международна правна уредба.Механизми за защита..Прастики  на националните и европейските правозащитни органи. Очакваме вашите заявки за участие в семинара.

формуляр за участие

Богдана Желявска: В белите държави няма анонимни сигнали

Буквално в последната работна седмица преди лятната си ваканция депутатите приеха окончателно поправките в Закона за съдебната власт. В него имаше доста спорни моменти, които предизвикаха дебати. Един от тях е, че сигналите срещу магистрати вече няма да са анонимни, а ще се подават с ЕГН, трите имена и адрес. Най-много дискусии предизвика текстът, че магистратите трябва да декларират пред ВСС своята принадлежност към съсловни организации и тайни общества. За коментар на спорните моменти в закона потърсихме председателя на Българската съдийска асоциация Богдана Желявска. Тя беше и член на Обществения съвет в конкурса Новата генерация: Юристите на вестник Стандарт.

Continue reading

vks

Становище на БСА по искане на ВКС за установяване на противоконституционност

Вижте приложените документи:

Становище на Богдана Желявска, председател на БСА, относно искане на ВАС до КС

Искане на ВКС за установяване на противоконституционност

Определение на ВС за разглеждане по същество искането на ВКС

Покана към БСА за писмено становище

magistrati

Кабинетът подкрепи по-голяма независимост за прокурори и съдии

Министерският съвет прие втория пакет от промени в Закона за съдебната власт, като сред тях са засилване на съдийското самоуправление и реформата в прокуратурата, съобщиха от „Дондуков” 1.

С новите текстове се регламентира възможността общите събрания на съдиите да предлагат и изслушват кандидатите за председател на съответния съд и да изказват становище относно кандидатурите. Целта е да се ограничат „възможностите за непублично въздействие”.

Вижте цялата публикация на:

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/politika/kabinetat-podkrepi-po-goljama-nezavisimost-za-prokurori-i-sadii.html