vss

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл.195а, ал.1 от Закона за съдебната власт

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С приетия Закон за изменение и допълнение на ЗСВ, в сила от 15.08.2017 г., е въведено задължение за деклариране пред Висшия съдебен съвет членството в организации с нестопанска цел, включително и в професионалните организации на магистрати в едномесечен срок от приемане на измененията.

Образец на декларацията по чл. 195 а ал.1 изр.1 от ЗСВ, която следва да се попълни и да се подаде пред ВСС може да изтеглите от публикувания тук прикачен файл.

Справки за членствените правоотношения в БСА може да извършвате на тел. 0887 213861, като уточняваме, че неплащането на членски внос не води автоматично до изключване от Асоциацията.

Запитвания могат да се извършват и по електронен път на електронен адрес: judges_bg@abv.bg.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на БСА

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл.195а, ал.1 от Закона за съдебната власт