Членство

Член на сдружението може да стане всеки съдия или лице, работило като съдия до пенсионирането си. Членове се приемат с решение на Общото събрание или на Управителния съвет на Сдружението с явно гласуване с мнозинството на присъстващите. Молбите за членство се подават до Управителния съвет по всяко време на годината и се разглеждат най-късно в следващото заседание на УС или на следващото Общо събрание. В тях изрично се декларира, че кандидатът приема целите, задачите и устава на Сдружението.

Всеки член на Сдружението има право:

  • Да участва лично в работата на Общото събрание;
  • Да избира и да бъде избиран в управителните органи на Сдружението;
  • Да получава информация от ръководните органи за дейността на Сдружението;
  • Да получава съдействие от Сдружението за защита на професионални и лични права.
  • Да участва в различните форуми, организирани от Сдружението.

Всеки член на Сдружението е длъжен:

  • Да спазва законите, изискванията на професионалната етика и устава на Сдружението;
  • Да съдейства за постигане целите и задачите на Сдружението.

Молба за членство може да подадете чрез контактната форма на сайта.