Покана за общо събрание

Управителният съвет на Сдружение „ БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ “ на основание чл.26 ЗЮЛНЦ, в изпълнение на решението си от 03.08.2023 г. , свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружението на 18.09.2023 г. от 16.00 часа в гр. София, ул.Пиротска № 7, ресторант на СЮБ., което ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изслушване и приемане на доклада на УС за дейността на
    Сдружението за 2022г.;
  2. Представяне и приемане на финансов отчет за същия
    период;
  3. Освобождаване на членове на УС и на КС на Сдружението
    и избор на нови членове
  4. Разни.

Председател на УС на БСА

Даниела Попова