Покана за общо събрание на БСА

Управителният съвет на Сдружение „ БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ “ на основание чл.26 ЗЮЛНЦ, в изпълнение на решението си от 03.06.2021 г. , свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружението на 09.07.2021 г. от 16.00 часа в гр. София, ул. “Райко Жинзифов” 4, ресторант НОА, което ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изслушване и приемане на доклада на УС за дейността на Сдружението за 2020г.;
  2. Представяне и приемане на финансов отчет за същия период;
  3. Освобождаване на Председателя и избор на нов Председател на Сдружението
  4. Освобождаване на членове на УС и на КС на Сдружението и избор на нови членове
  5. Промяна в устава на Сдружението
  6. Прекратяване на членство;
  7. Разни.

Председател на УС на БСА

Росица Велкова