eu flag

Документация по проекта на БСА

eu flagПублична покана за избора на изпълнител с предмет: „Организиране на публични мероприятия по проект „Подобряване на работата и засилване на ролята на неправителствените организации в сферата на правосъдието”

Таблица за проверка на офертите

Чеклист

Декларация на кандидата

Декларация за безпристрасност

Договор

Изисквания към офертите

Методология

Оферта

Покана за договор

Публична покана

Регистър оферти

Справка договори

Справка обороти

Техническа спецификация

Заповед оценители