Category Archives: Граждански Съвет

16май/16
Judge

Впечатления за Съвета по реформата

Скъпи колеги,

Искам да споделя нещо с вас – не като председател на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ, а като човека и съдията Богдана Желявска. За да ви кажа как се почувствах днес в Министерство на правосъдието по време на заседание на Съвета по реформата на ЗСВ, до който след толкова много опити най-накрая бяхме допуснати. Continue reading

28ное./14
vss

Становище на БСА относно методиката за дисциплинарната дейност на ВСС

vss

БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ

С Т А Н О В И Щ Е

от Българската съдийска асоциация

относно: публикувания Проект на

МЕТОДИКА за дисциплинарната дейност на ВСС

Read More
Уважаеми колеги и членове на Висшия съдебен съвет (ВСС),

Като цяло представляваната от мен Българска съдийска организация (БСА) споделя нуждата от приемане на подзаконов методически акт, чрез който ВСС да детайлизира действащия в ЗСВ, гл. 16, регламент за реализиране на дисциплинарната отговорност на съдии, прокурори, следователи. В същото време обаче, смятаме за необходимо да изтъкнем някои констатирани от нас слабости в предлагания проект, които следва да бъдат отстранени.

І.Първото, което прави впечатление, е опитът в Проекта да бъдат максимално детайлизирани всички житейски хипотези и правни положения, което обаче води до опасност за противоречиво тълкуване и неяснота. Предлаганата Методика не отговаря на основното си предназначение – вместо да доразвие, да детайлизира нормативния акт, съобразно заложената от законодателя цел, на практика тя изобилства от чисто научни и теоретични дефиниции за юридически понятия, които са общоизвестни, не се оспорват в правната доктрина и нямат място в актове от методически характер. Такива са напр. предлаганите разпоредби, в които под формата на правни норми се прокарват теоретични дефиниции за преклузивни и инструктивни срокове за дисциплинарно преследване (чл.6), дисциплинарна отговорност (чл.17), дисциплинарно нарушение, действие, бездействие (разд. „Дисциплинарни нарушения”) и т.н.

ІІ.Ето и някои детайлни проблеми при формулировката на отделните норми на коментирания Проект за Методика, които намираме за уместно да бъдат отстранени чрез съответното им редактиране:

1.В чл.5 следва да се внесат няколко важни уточнения, които да гарантират принципа за разделение на властите и да регламентират недвусмислено приложното поле на Методиката:

– да се посочи изрично кои са компетентните органи, които могат да предоставят данни за образуване на дисциплинарно производство срещу изборен член на ВСС, така както това е уредено за магистратите;

– да се посочи изрично, че органите, посочени в букви от „а” и „б”, имат правомощия да предоставят констатации и резултати от ревизии за образуване на дисциплинарно производство само по отношение на магистрати, включени в тяхното звено на съдебната власти – напр. че главният прокурор и органите посочени в чл. 5, б. „А” имат право да предоставят такава информация само по отношение на прокурорите и следователите, а председателите на ВКС и ВАС и изброените органи в чл. 5, б. „Б” са компетентни само по отношение на съдиите. В противен случай е налице риск от неправилно тълкуване на разпоредбата – напр., в смисъл, че и органите на прокуратурата могат да извършват проверки и ревизии на съдилищата и обратното.

2.Редакцията на чл. 7, ал.1 следва да бъде граматически и словесно прецизирана. От същата изобщо не става ясно защо и в какъв смисъл е направено уточнението, че в 3-годишния срок за реализиране на дисциплинарната отговорност „се включва краткият 6-месечен срок от откриването…”. От една страна, това е въпрос на теоретично тълкуване на съотношението между двата срока, което е изяснено в специализираната литература (напр. в трудовото право). В същото време, разпоредбата въвежда непознати за материалното и процесуалното ни право понятия, като напр. „новиране” на сроковете. Сроковете – давностни или преклузивни – подлежат на спиране, прекъсване, изтичане и евентуално възстановяване. Терминът „новиране” не се използва никъде в законодателството ни и наличието му тук прави нормата неясна, респ. такава формулировка би била предпоставка за противоречиво правоприлагане.

3.В чл. 10, ал.1 е използвана недопустима нормативна техника при формулирането на алтернативни положения чрез израза „и/или”. Общоизвестно от теорията на правото е, че условията, които следва да съществуват в кумулативност, се обозначават със съюза „и” , а тези, за които законодателят е предвидил възможност за реализирането им в алтернативност – чрез съюза „или”. Последното (съюзът „или”) не изключва възможността отделните хипотези да се реализират и кумулативно и именно поради това употребата на понятието „или” е напълно достатъчна. Подобна неудачна формулировка е използвана и в чл. 16, ал.2 от Методиката.

4. Във връзка с разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от Методиката предлагаме в дисциплинарните производства да може да участва представител на съсловната организация, ако дисциплинарно отговорното лице е член на тази организация. Такава възможност е предвидена например в Испания. Целта ни е съсловната организация да предостави защита на магистрата, аналогична на предвидената в чл. 45 от КТ, съгласно който синдикалните организации и техните поделения имат право по искане на работниците и служителите да ги представляват като пълномощници пред съда. В случая става въпрос за участие на съсловната организация не пред съда, а в хода на административното производство, което участие не е задължително, а би могло да бъде реализирано по искане на лицето, срещу което е започнато дисциплинарно производство.

5.В чл. 19, регламентиращ възможността за сключване споразумение в дисциплинарното производство, следва да се внесат важни уточнения, които да направят този институт реално работещ и приложим:

– да се регламентира какъв евентуален „бонус” би ползвал магистратът, който се съгласи да облекчи процедурата чрез сключване на споразумение (напр. възможност да не се наложи най-тежкото наказание за съответното нарушение и т.н.)

6.По същество, приветстваме идеята, в Методиката да се регламентира изрично, че Главният съдебен инспектор, който не е част от административно-наказващия орган, не следва да участва в разискванията във ВСС на въпросите около дисциплинарната отговорност. В същото време, това трябва да бъде изрично разписано. Предлаганата редакция на чл. 16, ал.2 съдържа само декларация, че евентуалното участие на главния съдебен инспектор в дебатите при отсъствие на привлечения към отговорност магистрат, нарушава принципа на равенство между страните. Реално обаче, такава забрана за участие не е формулирана.

С оглед на изложеното считаме, че както дисциплинарното производство, така и Методиката трябва да има за цел да запази и развива вярата на гражданите в правосъдието. В този смисъл правилата, които ще залегнат в Методиката, би следвало да имат практическа насоченост, осигуряваща безпристрастно и навременно правосъдие, в частност спазване на ЗСВ, процесуалните и материалните закони и Етичния кодекс. Поради това намираме, че Методиката би следвало да е по-кратка, с по-ясно формулирани елементи и етапи на дисциплинарната процедура, така че да се ограничи възможността за противоречиво тълкуване, а оттам и за противоречиво прилагане, на разпоредбите на Методиката.

Председател на БСА:

/Богдана Желявска/


03ное./14
vss

Покана за обучение от ВСС

vssУважаеми колеги,

Имаме удоволствието да поканим Вас и магистрати от Вашия орган на съдебната власт, проявяващи интерес към атестирането на магистрати и провеждане на конкурси, да вземете участие в предстоящите обучения по проект на Висш съдебен съвет с предмет „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“. Обученията ще бъдат водени от изявени български и чуждестранни лектори. Моля, погледнете отдолу побликуваната покана.

ПОКАНА

03февр./14
vss

Първо заседание на ГС към ВСС за 2014 година

vssИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ

СКЪПИ КОЛЕГИ,

На 31 януари, петък, се проведе заседание на Гражданския съвет към ВСС – първото за 2014 година.

На членовете на ГС беше предоставен Отчет за дейността на Висшия съдебен съвет във връзка с препоръките и становищата, които сме дали и актовете, които сме приели като консултативен орган, защото, както знаете, съгласно Правилата за функционирането ни, актовете ни трябва да бъдат предоставяни за обсъждане на ВСС

Continue reading

27окт./13
vss

Методика и Правила за случайното разпределение на делата

vssУважаеми колеги,

На 22 октомври се проведе заседание на Гражданския съвет към ВСС, на който участниците – представители на неправителствените организации, членове на Съвета бяха запознати с изготвените в рамките на ВСС проекти за Методика и Правила за случайното разпределение на делата съобразно член 9 от ЗСВ

Continue reading

12май/13

Заседание на ГС към ВСС 11.05.2013

СКЪПИ КОЛЕГИ, 

Вчера се проведе поредното заседание на Гражданския съвет към ВСС, на което присъствах като представител на БЪЛГАРСКАТА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ, в качеството ми на неин председател. 
 
В дневния рд на заседанието бяха включени въпросите за приемане Правила за командироване на магистратите и обсъждане проблемите на експертизите в Съдебната система и предприемане на мерки за тяхното решаване.
 
По отношение на темата за вещите лица се проведе двучасова дискусия и бе решено свикване на кръгла маса през месец септември, на която да бъдат обсъдени проблемите и да бъде създадена работна група във връзка с изработване на Проект за закон, който да урежда тази материя. Следва  да се наблегне в много голяма степен на познанията и квалификацията на вещите лица, техния стаж, начините за назначаването им, отговорностите им, както и всички проблеми, които възникват в процеса на правоприлагане. Тук представителите на членовете на Гражданския съвет бяха единодушни – трябва да се ангажират всички институции, които имат отношение с проблема – включително ВСС и МП и всички съсловни организации в сектора, трябва  да се изследва статистиката по съдилища. 
Решенията та Гражданския съвет в тази част ще бъдат изпратени на ВСС. След получаване на Протокола о заседанието на ГС ще го публикуваме на нашия сайт.
 
 Разискванията по следващата точка в дневния ред – от съществено значение за нас като съдийска общност – бяха отложени за следващото заседание, което ще се проведе на 10 май от 10,00 часа в сградата на ВСС, като получихме уверение от членовете на Съвета, че Правилата за командироване на магистратите няма да бъдат обсъждани от тях преди да бъде взето мнението на Гражданския съвет.
 
Колеги, ако имате допълнителни становища по проекта за Правила, който можете да намерите на сайта, изпратете ни ги на мейла до датата на заседанието, за да ги формулираме и да ги защитим кано позиция на членовете на БСА. 
 
Приятен уикенд
 
                                                                 Богдана Желявска, председател на БСА
29апр./13

Във връзка със заседание на ГС към ВСС от 26.04.2013

Уважаеми Колеги,

Бих желал да благодаря на всички участвали в работата на заседанието на Гражданския съвет към ВСС, проведено на 26.04.2013 г., за изразените становища и активните им позиции по разгледаната т. 1 от дневния ред. Благодаря и на Сдружение „Център на НПО – Разград” за своевременно изпратеното писмено изложение по точките от дневния ред.

Continue reading