Устав

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ”

ПРИЕТ от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

ПРОВЕДЕНО на 17 НОЕМВРИ 2006 г.,

ИЗМЕНЕН на ОБЩО СЪБРАНИЕ,

ПРОВЕДЕНО на 16 и 17 НОЕМВРИ 2012 г.

ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

 • Наименованието на Сдружението е “Българска Съдийска Асоциация”, като по-нататък в устава то ще бъде наричано Сдружението.
 • Сдружението е доброволно, неполитическо обединение па българските съдии и се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.
 • Седалището на Сдружението е: гр. София, ул. “Пирогска” № 37 Б,ет. 2
 • Сдружението се създава ЗА НЕОГРАНИЧЕН СРОК.

Чл.2. ЦЕЛИ

 • Да изучава и анализира правната теория и практика в сферата на правосъдието и да издига нивото на професионализма на съдийската общност в България.
  • Да способства за развиване дух на отдаденост на съдийската работа.
  • В условията на гражданското общество и демократичната правова държава да допринася за развитието на принципите на публичност, гласност и прозрачност на съдебните процеси, съдебните актове и пряката съдийска работа.
  • Да работи за издигане социалния статус на съдиите и техния авторитет и за гарантиране на техните права и законни интереси.
  • Да работи за разширяване на сътрудничеството между отделните правни системи в европейски и международен план.
  • Да взаимодейства с други сдружения на съдиите, прокурорите и следователите, с цел тяхното по – широко обединение.
  • Да осъществява взаимодействие с Висшия съдебен съвет във връзка с дейността му, свързана с управление, развитие и регулиране на магистратурата в България.
  • Да развива сътрудничество и да подпомага студентски организации за популяризиране дейността на Сдружението.

Чл. 3. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 • Организиране на семинари по въпросите на хармонизиране на националното право с европейското право и прилагане нормите на европейското право в националното.
  • Изготвяне на становища относно съществени въпроси, свързани с развитие и управление на съдебната система, статута, правата и задълженията на магистратите и тяхното професионално развитие, като, преди да бъдат публикувани, тези становища бъдат подложени на широко обсъждане на форума на Сдружението между членовете му.
  • Изготвяне на становища относно изменение /или нуждата от такова/ в законодателството, базирани на непосредствената съдийска практика.
  • Участие чрез лектори или представители в организирани от други неправителствени организации форуми с цел повишаване правната култура на обществото и издигане авторитета на магистратите.

Чл. 4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

(1) Да осъществява обмен на информация между всички съдии от страната с оглед укрепване сътрудничеството и колегиалността между тях.

 • Да работи за издигане равнището на правоприлагането.
  • Да публикува материали и разработки с теоретична и практическа насоченост и да организира лекции и семинари по

правоприлагането в различните сфери на правото.

 • Да изисква от членовете си спазване на нормите на Етичния кодекс на българските магистрати и да работи за защита на професионалния им авторитет.
  • Да взаимодейства с други организации от неправителствения сектор, включително и по места, и да поема инициативата за сътрудничество и обмяна на информация.
   • Да защитава трудовите и личните права на съдиите, Висшия съдебен съвет и всички държавни институции, ангажирани с организацията, управлението и реформирането на Съдебната система.
   • Да изготвя мотивирани предложения пред държавните органи, имащи право на законодателна инициатива за необходимите промени на действащото законодателство в страната.
   • Да организира форуми на централно и местно ниво по проблемите на Съдебната система, действащото законодателство, съдебната практика и защитата на основните права на магистратите.

Чл. 5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО

 • Имущество и източници на средства за работа на Сдружението са:
  • Встъпителен членски внос
   • Годишен членски внос
    • Дарения и завещания
    • Приходи от лекторска дейност на членове на Сдружението
    • Приходи от други, допустими от закона източници.
   • Сдружението може да откаже да приеме дарения или завещания, направени при неприемливи за него условия или в противоречие с разпоредбите на настоящия устав.
   • Размерът на членския внос се определя с решение на Общото събрание, но не по-малко от 5.00 лева месечно.
   • Размерът на встъпителната вноска е 10 лв.
   • Дължимият членски внос за съответния месец се внася до пето число на следващия месец от членовете на Сдружението в касата на съответната регионална секция, срещу което се издава финансов документ, съдържащ размера на направената вноска и месеца, за който се дължи след внасянето на членския внос. Допустимо е внасяне на дължимия членски внос за повече от месец.
   • Председателят на регионалната секция превежда 70% от набрания членски внос по банковата сметка на Сдружението до десето число на всеки три месеца, а останалите 30% остават в регионалната секция.
   • Имуществото на Сдружението се управлява от Управителния съвет, който определя и начините за разпореждане с него.
   • Отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти, както и поемане на задължения, става след решение на Общото събрание на Сдружението.

ГЛАВА II

УСТРОЙСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО Чл. 6. РЕГИОНАЛНИ СЕКЦИИ

/1 / Сдружението може да изгражда регионални секции в рамките на съдебните райони на съдилищата.

/2/ Регионалните секции се създават на местно ниво по месторабота на членовете му, за което се съставя протокол, съдържащ имената, ЕГН на членовете, изборът на председател на регионалната секция, данни за кореспонденция (адрес, телефон и лице за контакт).

Протоколът се изпраща на Председателя на УС.

/3/ Регионалната секция се състои най-малко от петима члена. Ако в района на съответния съд няма необходимия брой членове, те се записват в регионалната секция на най – близкия съд.

/4/ Регионалните секции приемат и работят въз основа на настоящия устав, решенията на органите на сдружението и с оглед конкретните териториални проблеми.

/5/ Регионалните секции водят списък на членовете на Сдружението с месторабота на тяхната територия, въз основа на подаваната от управителния съвет на Сдружението информация, за новоприетите членове от съответния район. Той отразява промените в състава на регионалната секция при преместване на нейни членове от една секция в друга.

/6/ Членовете на Сдружението от всяка регионална секция избират председател на секцията.

Ill Председателят на регионалната секция може да участва в работата на Управителния съвет по въпроси от регионален интерес при изрично поискване или покана.

ГЛАВА III ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 7. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 • Органи на Сдружението са:
  • Общо събрание;
  • Управителен съвет;
  • Контролен съвет
  • Председател
  • Заместник-председател.
 • По решение на Общото събрание или на Управителния съвет между две Общи събрания могат да се създават временни Комисии по отделни материи.

Чл. 8. ОБЩО СЪБРАНИЕ

 • Общото събрание /ОС/ е върховният орган на Сдружението и се състои от всички негови членове.
 • Общото събрание се свиква с решение на Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от Софийския градски съд по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
 • Поканата за свикване на ОС трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на ОС и по чия инициатива се свиква то.
 • Поканата се поставя в ползваната от Сдружението сграда, най- малко един месец преди насрочения ден, и се публикува на официалния сайт на Сдружението.
 • Правомощия на Общото събрание:
  • Приема, изменя и допълва Устава на Сдружението;
  • Приема други вътрешни актове;
  • Приема основните насоки и програма на дейността на Сдружението;
  • Избира председател на Сдружението;
  • Избира и освобождава членове на УС на Сдружението;
  • Разглежда жалби срещу решенията на УС и другите органи на Сдружението и се произнася по тяхното съответствие със закона, устава или другите вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
  • Приема годишния бюджет и финансовия отчет, представени от УС;
  • Взема решения, относно размера, срока и реда на плащане на

встъпителния и годишния членски внос;

 • Взема решения за прекратяване на Сдружението;
  • Взема решения за членството на Сдружението в международни и вътрешни организации;
  • Изслушва и приема доклада на УС за цялостната работа на Сдружението, между две Общи събрания;
  • Приема мотивирани предложения за промяна в действащото законодателство по важни проблеми, свързани с развитието на Съдебната система;
 • Общо събрание може да делегира на Управителния съвет избора на членове на Сдружението в периода между две Общи събрания.
 • Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.
 • Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
 • Едно лице може да представлява не повече от петима членове на ОС, въз основа на писмено пълномощно. Не се допуска писмено преупълномощаване.
 • Гласуването е явно, освен ако ОС вземе решение за тайно гласуване.
 • Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по ал. 5, т. 1 и т. 9, за които е необходимо мнозинство 2/3 от присъстващите на събранието.
 • За заседанията на ОС се води протоколна книга. Ръководещият заседанието и водещият протокола удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

Чл. 9. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 • Управителният съвет /УС/ е колективен орган на управление на Сдружението и се състои от 5 души, от които председателят, заместник – председателят и петима членове.
 • Всички членове на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от три години и могат да бъдат преизбирани.
 • Право да прави предложение за членове на Управителния съвет има всеки един член на Сдружението.
 • Управителният съвет има следните правомощия:
  • Подготвя годишния бюджет и финансовия отчет.
  • Подготвя годишната работна програма на Сдружението.
  • Свиква и организира провеждането на Общото събрание, определяне на дневния ред и представя пред него отчета за работа на Сдружението.

(8) УС може да вземе решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

Чл. 10. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 • Общото събрание избира трима членове на Контролния съвет с мандат от три години.
  • Правомощия на Контролния съвет:
   • Упражнява контрол върху финансовата и деловодна дейност на Сдружението, стопанисването на имуществото и дейностите, свързани с набиране на допълнителни финансови средства;
   • Следи за спазване на уставните правила и решенията на общото събрание на делегатите при дейността на Сдружението;
   • Проучва и дава становище по жалби, сигнали и предложения на членове на Сдружението, както и по спорове, свързани с дейността на Сдружението или негови членове.
   • Контролният съвет се отчита за дейността си пред Общото събрание.

Чл. 11. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО

(1) Сдружението се представлява от Председател, който се избира

от Общото събрание за срок от три години и може преизбиран.

 • Права и задължения на Председателя:
  • Ръководи заседанията на Общото събрание и Управителния съвет. При отсъствието му те се ръководят от заместник- председателя или от друг упълномощен от Председателя член на Управителния съвет,
   • Отговаря за изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет. Той може да възложи част от тази дейност на зам.-председателя.
    • Представлява Сдружението в страната и в чужбина.
   • Председателят има право да делегира правомощия на членове от ръководните органи или на членове на Сдружението за осъществяване на оперативни функции.
   • Изборът на Председател се извършва с явно гласуване по решение на Общото събрание с мнозинство от 1/2 от присъстващите на събранието.
   • Правомощията на Председателя могат да бъдат предсрочно прекратени от Общото събрание при условията на чл. 16.

Чл. 12. ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

(1) Заместник – председателят се избира от Общото събрание между членовете на Управителния съвет с мнозинство от

присъстващите за срок от три години.

 • Заместник – председателят подпомага Председателя в неговата работа и го замества при отсъствието му. При смърт или оставка на Председателя Заместник-председателят изпълнява неговите функции до следващото Общо събрание, на което следва да се избере нов Председател.
 • Правомощията на Заместник – председателя могат да бъдат предсрочно прекратени от Общото събрание при условията на чл. 16.

ГЛАВА IV ЧЛЕНСТВО

ЧЛ. 13. ЧЛЕНУВАНЕ В СДРУЖЕНИЕТО

 • Членуването в Сдружението е доброволно.
  • Членове на Сдружението могат да бъдат съдии и лица, работили като такива до пенсионирането им.

ЧЛ. 14. ПРИЕМ НА ЧЛЕНОВЕ

(1) Членове се приемат с решение на Общото събрание или Управителния съвет на Сдружението с явно гласуване с мнозинството на присъстващите.

(2) Молбите за членство се подават до Управителния съвет по всяко време на годината и се разглеждат най-късно в следващото заседание на УС или на следващото Общо събрание. В тях изрично се декларира, че кандидатът приема целите, задачите и устава на Сдружението.

ЧЛ. 15. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

 • Всеки член на Сдружението има право:
  • Да участва лично в работата на Общото събрание;
   • Да избира и да бъде избиран в управителните органи на Сдружението;
   • Да получава информация от ръководните органи за дейността на Сдружението;
   • Да получава съдействие от Сдружението за защита на професионални и лични права.
   • Да участва в различните форуми, организирани от Сдружението.
  • Всеки член на Сдружението е длъжен:

1. Да спазва законите, изискванията на професионалната етика и устава на Сдружението;

2. Да съдейства за постигане целите и задачите на

ГЛАВА VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 18. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

 • Сдружението се прекратява:
  • С решение на Общото събрание;
  • По решение на съда в предвидените от закона случаи.
 • При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация на неговото имущество.

ГЛАВА VII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • Сдружението има печат и лого, които се одобряват от Управителния съвет.
 • Уставът е приет на Общото събрание на Сдружението, проведено на 17 ноември 2006 г. и изменен на Общо събрание, проведено на 16 и 17 ноември 2012 г.