За нас

Българска съдийска асоциация е сдружение на съдии, създадено със следните цели:

 • Да изучава и анализира правната теория и практика в сферата на правосъдието и да издига нивото на професионализма на съдийската общност в България.
 • Да способства за развиване дух на отдаденост на съдийската работа.
 • В условията на гражданското общество и демократичната правова държава да допринася за развитието на принципите на публичност, гласност и прозрачност на съдебните процеси, съдебните актове и пряката съдийска работа.
 • Да работи за издигане социалния статус на съдиите и техния авторитет и за гарантиране на техните права и законни интереси.
 • Да работи за разширяване на сътрудничеството между отделните правни системи в европейски и международен план.
 • Да взаимодейства с други сдружения на съдиите, прокурорите и следователите, с цел тяхното по – широко обединение.
 • Да осъществява взаимодействие с Висшия съдебен съвет във връзка с дейността му, свързана с управление, развитие и регулиране на магистратурата в България.
 • Да развива сътрудничество и да подпомага студентски организации за популяризиране дейността на Сдружението.

За постигане на обявените цели Българска съдийска асоциация използва следните средства:

 • Организиране на семинари по въпросите на хармонизиране на националното право с европейското право и прилагане нормите на европейското право в националното.
 • Изготвяне на становища относно съществени въпроси, свързани с развитие и управление на съдебната система, статута, правата и задълженията на магистратите и тяхното професионално развитие, като, преди да бъдат публикувани, тези становища бъдат подложени на широко обсъждане на форума на Сдружението между членовете му.
 • Изготвяне на становища относно изменение /или нуждата от такова/ в законодателството, базирани на непосредствената съдийска практика.
 • Участие чрез лектори или представители в организирани от други неправителствени организации форуми с цел повишаване правната култура на обществото и издигане авторитета на магистратите.