seminar

Програма на Третия семинар по Проекта на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ по Оперативна програма “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

seminarП Р О Г Р А М А

на Третия семинар по Проекта на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ по Оперативна програма “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, който ще се проведе на 24 и 25 април 2014 година в гр. Кърджали, комплекс “Главатарски хан”

24 АПРИЛ

12,00 – 13,30 ч. – Настаняване и обяд
13,45 – 14,00 ч. – Регистрация
14,00 – 14,10 ч. – Откриване
14,10 – 14,45 ч. – Представяне на работата на работна група по Дейност от 3 от Проекта – “Анализ на потенциала за ефективно сътрудничество между НПО, работещи в сферата на правосъдието в България”.
Лектор – Венелин Иванов, съдия от Апелативен специализиран наказателен съд

14,45 – 15,00 ч. – Кафе – пауза
15,00 – 16,00 ч. – Кариерно израстване на магистратите – Част І. Представяне на предложенията на съдиите от СРС за промяна нае действащия механизъм за повишаване и преместване на магистрати
Модератор – Богдана Желявска, заеместник – председател на Софийски градски съд
16,00 – 16,45 ч. – Дискусия

16,45 – 17,00 ч. – Кафе – пауза

17,00 – 18,00 ч. – Атестиране на съдебни служители. Възможност за кариерно развитие.

Модератор – Анна Зоксимова, съдебен администратор на Административен съд, София град
18,00 – 18,30 ч. – Дискусия.

19,30 ч. – Вечеря и специална програма.

25 АПРИЛ

8,30 – 9,30 ч. – Закуска
9,30 – 10,15 ч. –  Кариерно израстване на магистратите – Част ІІ. Атестиране на магистратите. Модератор – Дочка Върбева, съдия в Апелативен Съд – гр. Пловдив
10,15 – 11,00 ч. – Дискусия

11,00 – 11,15 ч. – Кафе – пауза

11,15 – 12,00 ч. – кариерно израстване на магистратите – Част ІІІ. Придобиване на ранг при сега действащата уредба. Необходимост от промени
Модератор – Веселин Хаджиев, председател на Пловдивски окръжен съд
12,00 – 12,45 ч. – Дискусия


12,45 – 13,00 ч. – Обобщения от проведения Семинар. Закриване

Всички разноски по настаняване, храна, лекторски, кафе-паузи и материали за участниците се поемат от БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ в рамките на Проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Сдружението поема разходите по транспорт в рамките на 50 лева на участник срещу представен отчетен документ.