Василка Миткова Шаламанова

Родена: 03.12.1970

Образование и обучение 

• Дати (от-до)

 

1991г.-1996г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Югозападен университет»Неофит Рилски» – Благоевград

• Специалност

 

Право

• Наименование на придобитата квалификация

 

Юрист

• Ниво по национална квалификация(ако е приложимо)

 

Магистър по право

Трудов стаж         

Дати (от-до)

 

 03.01.2007г. и ПОНАСТОЯЩЕМ

Име и адрес на работодателя

 

Административен съд – Благоевград

Вид на дейността или сферата на работа

 

Правораздаване и съдебна дейност

Заемана длъжност

 

Административен ръководител – Председател

Дати (от-до)

 

23.10.2001г.-03.01.2007г.

Име и адрес на работодателя

 

Районен съд – Петрич

Вид на дейността или сферата на работа

 

Правораздаване и съдебна дейносст

Заемана длъжност

 

Районен съдия

Дати (от-до)

 

02.11.1998г.-22.10.2001г.

Име и адрес на работодателя

 

Районен съд – Петрич

Заемана длъжност

 

Съдия изпълнител при РС – Петрич

Дати (от-до)

 

13.04.1998г.-29.101998г.

Име и адрес на работодателя

 

Адвокатска колегия – Кюстендил

Заемана длъжност

 

Адвокат

Дати (от-до)

 

03.02.1997г.-03.02.1998г .

Име и адрес на работодателя

 

Окръжен съд – Благоевград

Вид на дейността или сферата на работа

 

Стаж в органите на съдебната власт

Заемана длъжност

 

Съдебен кандидат

Дати (от-до)

 

13.08.1990г.-02.02.1997г .

Име и адрес на работодателя

 

ДФ”Белатур” – гр.Петрич

Заемана длъжност

 

Отговорник на обект


Участие в проекти, работни групи и програми

Българо – германски семинар за административни съдии по проблеми на изграждането, организацията и мениджмънта на административните съдилища и въпроси на хармонизирането на административното право в държавите членки на ЕС.

Управление на човешките ресурси в съдебната администрация, проведен по проект “Правно обучение” на Британски съвет, Британско посолство и НИП.

“Чл. 9, 10 и 11 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. Протокол 4 и 7: Гаранции за правото на свобода на придвижването.”

“Въпроси на административно – наказателното производство по ЗАНН”

“Право на Европейски съюз”

Регионален семинар на тема: “Одобряване и изменение на подробни устройствени планове /ПР и ПЗ/, кадастрални карти и планове на новообразувани имоти, съдебен контрол върху административните актове по ЗУТ, ЗКИР и ЗСПЗЗ”

Обучение на обучители в рамките на проект по Програма ФАР на ЕС “Укрепване на единното прилагане на новото процесуално законодателство в България” /Дейност1.1.8. – обучение на обучители “ТоТ”/

“Проблеми при приложението на Закона за  местните данъци и такси. Материалноправни и процесуални правни аспекти на закона. Производства по АПК и ДОПК – характер и особености.

Прилагане на Кодекс за социално осигуряване и Закон за социално подпомагане

Подобряване на гаранциите за справедлив процес в административното правораздаване.

Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Последни изменения по ЗУТ. Приложение и съдебна практика по Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за митниците”

Учебен курс за ръководителите на съдебната система – лекции по управление на бюджет, обществени поръчки, управление на човешките ресурси, класифицирана информация, специални разузнавателни средства.

Основи на европейско право

Уволнения на държавни служители по ЗДС. Практика по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. Актуални проблеми в исковото и изпълнителното производство по АПК