Правила на студентската програма

ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И РЪКОВОДСТВОТО НА СТУДЕНТСКАТА ПРОГРАМА

Глава първа

СТАТУТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

 Чл. 1. Студентската програма /наречена по- долу Програмата/ представлява Стаж при условията на доброволно сътрудничество от страна на участниците в нея. Програмата е обособена като самостоятелно направление в дейността на БСА. Тя е насочена към постигане на предвидените в устава цели на сдружението, чрез популяризиране на споделяните от гражданското общество ценности сред обучаващите се млади специалисти – студенти по специалността „Право”. Ежегодно от бюджета на сдружението се предвиждат средства за подпомагане на нейното осъществяване.

 Чл. 2.  Целите на Програмата са:

                информационно осигуряване и практическо подпомагане на работата на съдиите при изготвяне на съдебни актове в съдилищата, където ЗСВ на предвижда съдебни помощници или техният брой е недостатъчен с оглед натовареността;

                подобряване качеството на обучението на бъдещите юристи, чрез придобиване на практически познания;

                разширяване участието на гражданското общество в правораздавателния   процес и утвърждаване на ценностите на гражданското общество сред обучаващите се млади специалисти – студенти по специалността „Право”.

 Чл. 3.  Задачите на Програмата са:

                изготвяне законодателни проучвания, необходими за  практическата работа на съдиите;

                обучаване на студенти като стажанти- сътрудници, които участват в процеса на изготвянето на съдебните актове;

                установяване на контакти – съгласувано с административните ръководители на съдилищата и административните ръководители на висшите учебни заведения, чрез които гражданското общество да получава обективна информация за процеса на правораздаване;

                разкрива талантливи млади професионалисти и подпомага тяхната реализация, чрез практическо обучение.

 Чл. 4. Приемът на стажанти – сътрудници в Програмата е доброволен и се осъществява с конкурс, под ръководството на Главния координатор на програмата. Броят на стажантите – сътрудници се определя с оглед осигуряване на оптимални условия за работа в органите на съдебната власт, където ще се провежда стажа.

 

Глава втора

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

 Чл. 5. Програмата е насочена към изготвяне на проучвания на теорията и съдебната практика и проекти за съдебни актове, въз основа на постъпили заявки от действащи магистрати, при спазване на установените от закона специфични изисквания за дейността на органите на съдебната власт (защита на класифицирана информация, защита на личните данни, етичен кодекс). Всеки стажант – сътрудник осъществява участието си в програмата под ръководството на един или повече изрично и конкретно посочени магистрати.

 Чл. 6. Законодателните проучвания се провеждат в следните насоки:

         Действащо и отменено българско законодателство

         Решения на Конституционния съд на Република България

         Съдебна практика на ВАС и ВКС

         Европейско право

         Законодателство на други държави, вкл. на държави-членки на Европейския съюз

         Становища на неправителствени организации

         Научни публикации и други източници

Чл. 7.  Изпълнението на програмата се осъществява след като съдия- ръководителят инструктира стажант – сътрудника за общите и особени изисквания за организацията на работа в съответното структурно звено на съдебната власт. Изпълнението на Програмата се извършва, като в предварително заявеното от стажант- сътрудника свободно време, последният осъществява възложената му от съдия- ръководителя дейност по проучване на законодателството и изготвяне на проект за съдебен акт; Стажант- сътрудникът може, по указания на съдия- ръководителя, да присъства на открити съдебни заседания и е длъжен да представи в рамките на съгласувания срок, резултата от възложената му от съдия- ръководителя работа по проучване на законодателството и изготвяне на проект за съдебен акт. Одобреният проект за съдебен акт, може да бъде предоставен на стажанта на хартиен или електронен носител, с разрешение на съдията- ръководител и само след привеждането му в състояние за публично оповестяване, след заличаване на личните данни.

Чл. 9. Заявените проучвания и изготвяне на проектите за съдебни актове, се изпълняват съобразно определените приоритети на съответния съдия- ръководител и по реда на тяхното постъпване. Времето за осъществяване на всяко проучване се определя от неговата сложност и обем.

 Чл. 10. След успешно участие, изразяващо се в изготвяне на най- малко осемдесет одобрени проекта за съдебни актове, стажант – сътрудниците в Програмата получават официално удостоверение за успешно проведен стаж от ръководството на БСА. Удостоверението се издава по утвърден от УС на БСА образец и се заверява с печата на организацията.

 

Глава трета

РЪКОВОДСТВО НА ПРОГРАМАТА

 Чл. 11.  Програмата е изцяло подчинена на решенията на УС на БСА, които са взети по реда, предвиден в устава на организацията. За методичното и административно ръководство отговаря Главният координатор на Програмата, който организира кампанията и конкурса за приемане на сътрудници, определя местните координатори във ВУЗ (студенти), осъществява контакти с административното ръководство на университетите. Той  организира материално-техническото осигуряване на Програмата, като докладва на УС за потребностите за нейното осъществяване и развитие. Връзката и координацията на Програмата с административните ръководители на съответните органи на съдебната власт се осъществява от УС на СЕЕ.

 Чл. 12. Главният координатор на Програмата е действащ член на УС на БСА. Той се определя с решение на УС на БСА и е длъжен да докладва пред УС на БСА за дейността на Програмата. Главният координатор на Програмата определя свои помощници – координатори за съответните ВУЗ.

 

Глава четвърта

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОБРОВОЛНИ СЪТРУДНИЦИ  В СТУДЕНТСКАТА ПРОГРАМА

Чл. 13. Кандидатите за участие в Програмата трябва да отговарят на следните условия:

а/  Съдия-ръководител в осъществяване на Програмата може да бъде само действащ магистрат, който е член на БСА, изразил е изрично писмено съгласие да приеме на обучение и да ръководи работата на сътрудник, избран чрез конкурса, организиран по тези правила, като следи за съблюдаването и стриктното спазване на нормативните изисквания, които засягат дейността на съответния орган на съдебната власт.

 б/ за стажант – сътрудник може да кандидатстват студенти по Право, които:

 • проявяват интерес към правораздавателния процес в българския съд;
 • желаят да бъдат активни участници при създаване на ефективни и компетентни правораздавателни решения;
 • проявяват интерес към (за) развитието на съвременното законодателство и чуждестранни законодателни системи;
 • желаят да имат принос в процеса на практическо прилагане на  българското и европейското законодателство;
 • стремят се да подобрят чуждоезиковата си подготовка в областта на правото.

 Чл. 14. Кандидатите за стажант – сътрудници представят следните документи: )

 • Автобиографична справка
 • Академична справка или копие на студентската книжка
 • Сертификат за владеене на чужд език, ако (кандидатите) разполагат с такъв
 • Кратко писмено изложение на мотивите за участие в Програмата, придружена със снимка  в паспортен формат.
 • Препоръка от магистрат, член на БСА, или преподавател в Юридическия факултет на съответния ВУЗ където се обучава студентът.

 Чл. 15. Конкурсът за приемане на стажант – сътрудници в Програмата се извършва под  методичното ръководството на УС на БСА и се координира от определения от УС на БСА Главен координатор на Програмата.

 Конкурсът се осъществява на два етапа – по документи и (след) провеждане на интервю с кандидатите.

 Чл. 16. Провеждането на стажа е предпоставено от подписването на декларация от избраните чрез конкурс кандидати, съдържаща писмено съгласие по следните точки:

 1. 1.Да спазват установените правила за работа в съответния орган на съдебната власт, където се провежда стажът им.
 2. 2.Да не понижават успеха от/в обучението си, посочен в заявлението за участие в конкурса.  
 3. 3.Да спазват етично поведение, изразяващо се в коректност, добросъвестност, предотвратяване конфликт на интереси и спазване на изискванията на ЗЗКИ и ЗЗЛД.


Чл. 17. Нарушението на посочените по-горе изисквания, е основание за незабавно преустановяване на участието на стажант – сътрудника в Програмата.

При извършено нарушение на правилата от страна на стажант- сътрудник, което е довело до изключването му от Програмата, УС на БСА може да уведоми писмено съответния ВУЗ.

При извършени нарушения на императивни нормативни разпоредби в процеса на провеждане на стажа, отговорността на стажант – сътрудника е лична и не ангажира БСА.

При извършени нарушения на императивни нормативни разпоредби в процеса на провеждане на стажа, отговорността на съдия- ръководителя е лична и не ангажира БСА.

 Заключителни разпоредби


§ 1. По въпроси, които не са уредени в Правилата за организацията, дейността и ръководството на програмата, се прилагат съответния Правилник за организацията и дейността на органите на съдебната власт (ПАРОАВАС), Етичният кодекс, Правилниците на съответните ВУЗ.

 § 2. По смисъла на тези правила:

        1.Стаж при условията на доброволно сътрудничество” е изследователската и практическа дейност на Студентската програма и представлява обективно, детайлно и добросъвестно изследване на информация, отнасяща се до проблем на правораздаването, вкл. изготвяне на проекти за съдебни актове, обучение, посещение на съдебни заседания и др.

        2. “Стажант – сътруднике студент или млад специалист от най-добрите университети в страната,  избран чрез конкурс по правилата на тази Програма. Проучванията, в които той може да участва, са по заявка от съдия – ръководителя, и участието му в тяхното осъществяване, е на доброволни начала, без заплащане.

        3. “Съдия –  ръководителв Студентската програма може да бъде член на БСА, който е изразил изрично писмено съгласие да приеме на обучение и да ръководи работата на сътрудник, избран чрез конкурса, организиран по реда на тези правила.