IMG 0620

Пресконференцията на БСА

IMG 0620УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

          Както вече бе обявено, вчера се проведе първоначалната ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по повод стартирането на нашия Проект  „ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА И ЗАСИЛВАНЕ НА РОЛЯТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРАТА НА ПРАВОСЪДИЕТО”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, който ще се реализира през следващата година в партньорство с Испанската Асоциация на съдии и магистрати „ФРАНСИСКО ДЕ ВИТОРИЯ”.

          Събитието уважиха голяма част от представителите на неправителствените организации, работещи в Правосъдната система: СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ, АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМНИСТРАТИВНИ СЪДИИ, АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ, КАМАРА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, КАМАРА НА ЧАСТИНТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ, СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ, БИПИ, СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”, БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО, СДРУЖЕНИЕ „ЮРИСТИ ПРОТИВ КОРУПЦИЯТА”, СЕФИТА, ИНСТИТУТ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ИНИЦИАТИВИ, АЛИАНЦ ЗА ПРАВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, „АРИС-БЪЛГАРИЯ”

          От страна на Висшия съдебен съвет участваха Г-жа Милка Итова, Г-жа Даниела Костова, Г-жа Елка Атанасова, Г-жа Магдалена Лазарова, Г-жа Мария Кузманова и Г-н Камен Иванов.

          Дойдоха представители на Посолството на Кралство Испания, председателят на Софийски градски съд Г-жа Владимира Янева, Председателят на Софийски районен съд Г-н Методи Лалов, представители на Инспектората към ВСС и на Националния институт по правосъдие.

 

          Тези дни на официалния сайт ще публикуваме информация за Проекта, като ще посочим конкретните дейности и бюджета за всяка една от тях – в условията на прозрачност.

          Ще каним представители на непрамвителствените организации и на държавните институции, отговорни за правосъдната система, за участие в различните ни дейности в изпълнение на проектните цели и се надяваме работата н да бъде ползотворна.

          Предвижда се провеждането на пет семинара, чиито График и Програма ще публикуваме допълнително, като ще я съобразим с датите за конкурсите в Съдебната система така, както те се определят от Висшия съдебен съвет. По тази причина не можем със сигурнос9т още да определим датите за провеждането им, но това ще стане в най-скоро време.

          Професионалните теми в най-общ план ще бъдат свързани с приложението на Европейското и международно Гражданско и наказателно право, Административното право и някои специфични и нови положения в правоприлагането в граждански и наказателен аспект.

          Колеги, благодарим ви за подкрепата  очаквайте в най-скоро информация за предстоящите дейности.

          Наистина твърдо вярваме, че изпълнението на целите на Проекта ще бъде от изключителна важност както за нас – като магистрати, така и за цялата Правосъдна система, а от там и за обществото.

 

          Съдебната система се нуждае от усилената и всеотдайна работа на Неправителствените организации, нуждае се от нов имидж, нуждае се от независими и професионално подготвени магистрати с авторитет. Защото само посредством гарантиране на независимостта на Съдебната власт тя ще може да изпълнява основната роля, за която е създадена – бързо, безпристрастно правосъдие в условията на прозрачност и при гарантиране върховенството на закона.   

 

                                                            УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на  БСА

 

          ОЧАКВАЙТЕ СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА НА НАШИЯ ОФИЦИАЛЕН САЙТ.