seminar

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕМИНАРА В КЪРДЖАЛИ – 24 и 25 АПРИЛ 2014 Г.

seminarСКЪПИ КОЛЕГИ,

 

Семинарът, организиран от БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ в  рамките на Оперативна програма РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, посветен на проблемите на конкурсите, атестациите и кариерното израстване в Съдебната система, приключи успешно.

Той се проведе в гр. Кърджали на 24 и 25 април и в него взеха участие 85 магистрати и съдебни служители от цялата страна, които изразиха мнението си по отношение на уредбата на тези наболели и нуждаещи се от промяна теми.

Тук публикуваме основните положения, около които всички се обединихме и за реализацията на които БСА ще продължава да работи, включително и чрез участието ни в създадените в рамките на ВСС работни групи – за атестирането и за конкурсите.

 

Изказваме благодарност на всички участници за изразената позиция и активното участие. 

Благодарим на членовете на ВСС за усилията, които полагат за въвеждането на единни, унифицирани и прозрачни правила, които да подпомогнат всички нас в професионалното ни развитие и кариерното ни израстване при отчитане спецификата на извършената работа и постигнатите резултати.

 

Както неведнъж сме заявявали, за да бъде справедливо уредена тази материя са необходими законодателни изменения, насочени към промяна на философията на провеждане на конкурсите и придаване нов смисъл на атестацията, като оценка на качеството на работа на магистрата и негова професионална история.

Необходимо е да променим и разбирането за ролята на административните ръководители, защото именно те са хората, които познават най-добре както работата и функционирането на съответния орган на съдебната власт, така и конкретната дейност и развитие на отделния магистрат.

Вярваме, че с общи усилия и подкрепа от магистратите в страната начинанието може до успее.

 

На вашето внимание предлагаме  обсъжданите на семинара основни положения, около които се обединиха участниците:

 

1. Конкурсното начало в ситемата трябва да се запази. Необходима е, обаче, законодателна промяна, която да въведе като задължителен конкурсът по атестация.  По този начин ще се осигурят условия за адекватното провеждане на конкурсите и те ще се провеждат на база на действително показаните от кандидатите – магистрати качества и постигнати резултати, а няма да са резултат на едно блиц- интервю в рамките на няколко минути.

 

2. Трябва да отпадне конкурсното начало при преместване в равен или по-нисък по степен орган на съдебната власт.

 

3. Трябва да отпадне периодичното атестиране на магистратите.

 

4. Възможността за външно назначаване на магистрати трябва да бъде ограничена само до районно ниво, освен ако кандидатът вече е работил в Съдебната система. При тези конкурси бройката на свободните места /в рамките на 20-те процента/ трябва да бъде определяна в зависимост от нуждата от магистрати в съответния орган на съдебната власт.

 

5. Да бъде създаден Единен регистър – “Банка кадри”, валидна за период от поне една година, през който период  да съществува възможността магистратът, който се е явил на конкурс и е получил отличен резултат, но не се е класирал за исканата позиция, да използва получената оценка и да се включва с нея в обявените конкурси и класирания.

 

6. Необходимо е към настоящия момент, в рамките на действащата МЕТОДИКА за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител, да се променят Правилата, по които се провежда събеседването. Промяната е наложителна, още повече че предстоят конкурсите за окръжно ниво в органите на съдебната власт.

 

7. В рамките на съществуващата Методика трябва да се унифицират Правилата, по които следва да изпитват конкурсните комисии по време на събеседването:

 

– Събеседването трябва да се провежда на база на проверените от комисията дела и познанията на кандидата относно инстанцията, за която кандидатства.

 

– По отношение на проверяваните дела, за да се осигури равнопоставеност на кандидатите, е необходимо магистратът да представи на комисията за преглед по свой избор 6 броя дела – от тях 3 броя с отменени актове и 3 броя с потвърдени. Така комисията ще придобие впечатления и ще получи информация за причините за потвърждаване ш отмяна на съдебните актове на магистрата, респективно за неговите познания по материята, всички ще имат равен старт по този показател и ще се осигури прозрачност. Никой не може да скрие делата, по които актовете му са отменени, защото задължително трябва да представи три от тях!

 

– Трябва да се въведе ограничителен ценз по отношение на членовете на конкурсните комисии и като задължително условие за участие в тях се постави изискването те да са работили най-малко 10 години като магистрати и най-малко 5 години в органа на съдебната власт, за който изпитват.

 

Колеги,

 

Като ви представяме тези общи положения, резултат от съвместните ни обсъждания по време на организирания от нас в гр. Кърджали семинар, ви каним да изразите мнението си по тях и по проблемите в нормативната уредба на атестациите, конкурсите и кариерното израстване на магистратите. 

Няма да спрем да се борим за справедливото уреждане на тази материя и разчитаме на подкрепата на магистратската общност.

 

Първите заседания на работните групи в рамките за атестациите и конкурсите в рамките на ВСС са на 19 и 26 май и за резултатите от тях ще ви информираме своевременно.

А дотогава Ръководството на БСА ви желае весели празници, приятна почивка, хубаво настроение и много здраве и късмет.

 

                                                          БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ