Yearly Archives: 2020

Покана за общо събрание

Управителният съвет на Сдружение „ БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ “ на основание чл.26 ЗЮЛНЦ, в изпълнение на решението си от 06.08.2020 г. , свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружението на 25.09.2020 г. от 16.00 часа в гр. София, ул.Райко Жинзифов 4, ресторант НОА, което ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изслушване и приемане на доклада на УС за дейността на Сдружението през периода 2018-2019г.;
  2. Представяне и приемане на финансов отчет за същия период;
  3. Прекратяване на членство;
  4. Разни.

Председател на УС на БСА

Росица Велкова

Поздравление по случай деня на юриста

Уважаеми колеги!

Българска съдийска асоциация Ви поздравява по повод 16 април – професионален празник на българските юристи и съдебни служителни, както и ден на Конституцията на Република България!

Първата българска конституция е приета на 16 април 1879 г. от Учредителното събрание във Велико Търново. Тя остава в сила до 1947 г., когато е приета „Конституция на Народна република България“, или още известна като Димитровска конституция, по-късно заменена 1971 г. от т.нар. Живковска конституция. С падането на комунизма е приета нова конституция, която изоставя наименованието „Народна“, това е конституцията от 13 юли 1991 г., приета от VII Велико Народно събрание, която е и действаща.

На този ден БСА Ви поздравява за постигнатите успехи и Ви желае здраве, много професионални постижения, както и да укрепвате доверието в Конституцията и законите на Република България. Честит празик!

Становище на Управителния съвет на Българска съдийска асоциация:

БСА изразява несъгласието си с негативната медийна кампания, насочена срещу магистрат по повод изявление на Държавния секретар на САЩ. На 05.02.2020г. Държавният секретар на САЩ обяви забрана за съдия от Специализирания наказателен съд, съпругата и дъщеря му да посещават САЩ. След изявлението, в редица медии се появиха публикации относно личните и професионални качества на магистрата, както и за законосъобразността на взетите от него решения. Стигна се до там, че журналисти посещават дома му с твърдения, че същият се укрива. Така по недопустим начин се атакува личността на съдията, навлезе се в сферата на личния му живот, извън всякакви принципи на журналистическата етика.

Съзнавайки правото на гражданите да получават и разпространяват информация, както и свободата на словото в демократичните държави, изразяваме несъгласието си с използваните от медии и журналисти способи за събиране на информация, както и с използваните изрази и квалификации, с които се засяга не само личността и достойнството на колегата ни, но се уронва авторитета и на съдебната власт. Намираме, че в случая е налице злоупотреба със свободата на словото, засягаща авторитета както на отделния магистрат, така и на съдебната система като цяло. Недопустимо е в правова държава да се произнасят присъди от медии без наличие на никакви изнесени факти и доказателства по отношение на извършени престъпления или дори нарушения от български гражданин, а още повече магистрат, осъществявал правораздавателна дейност съобразно законодателството на страната.

07.02.2020 г.                                   Управителен съвет на

Гр. София                                                 Българска съдийска асоциация