vss

Първо заседание на ГС към ВСС за 2014 година

vssИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ

СКЪПИ КОЛЕГИ,

На 31 януари, петък, се проведе заседание на Гражданския съвет към ВСС – първото за 2014 година.

На членовете на ГС беше предоставен Отчет за дейността на Висшия съдебен съвет във връзка с препоръките и становищата, които сме дали и актовете, които сме приели като консултативен орган, защото, както знаете, съгласно Правилата за функционирането ни, актовете ни трябва да бъдат предоставяни за обсъждане на ВСС

Като представител на БСА председателят Богдана Желявска официално възрази срещу приемането на Отчета, защототой бе раздаден на организациите в  самото начало на заседанието и нямаше възможност за предварително запознаване и бележки по него. Взе се решение разглеждането на този Отчет да стане на ледващото заседание. Когато ни бъде официално предоставен, ще го публикуваме на сайта, за да се запознаете и дадете мнения и да видим каква е практическата полза от дейността ни вече една година.

Обсъден бе и Докладът на Европейската комисия и, във връзка с констатациите в него, желанието на ВСС да предприеме мерки за осигуряване на по-голяма прозрачност, повишаване доверието на обществото в Съдебната система и гарантиране независимостта на магистратите. Всички организации получихме покана да подпомогнем работата на Комисия “Публична комуникация” с идеи и експертни становища. Считаме за излючително важна и сериозна изразената инициатива за повишаване ефективността на ВСС в случаите на накърняване или заплаха за независимостта на магистратите и изявихме готовност за работа по темата. Можем да предоставим експертен опит, включително и със сравнителен анализ за ситуацията в други държави.

Каним ви да изразите мнението си и да предложите идеи и решения, които да бъдат защитавани в общата ни работа. 

Отново бе обсъден въпросът за работата по случайното разпределение на делата в съдилищата.  Както знаете, с Решение на ВСС по Протокол 48 от 05.12.2013 г. бяха одобрени трима ИТ специалисти, предложени от неправителствените организации – единият от БСА, които да дадат становище и експертиза по програмите LAW CHOICE и АСУД. 

Бе решено членовете на Гражданския съвет да бъдем поканени на едно от заседанията на ВСС и да дискутираме въпросите по промените, които се готвят. Както знаете проблемът със защитата на данните при прехвърлянето им на Сървъра на ВСС продължава да стои, въпреки че получихме уверения, че се работи по разрешаването му, както и по проблема с недостатъчно бързия интернет по места в страната, което на практика ще създава проблеми при пренасянето на данни. 

Колеги,

Запознахме ви накратко с дискутираните на заседанието проблеми. 

Очакваме вашите идеи за теми, които да бъдат поставяни в дневния ред на Гражданския съвет, за да има смисъл от участието ни там, защото само формалното присъствие не е достатъчно. Трябва да заявяваме и отстояваме позицията си, да я съгласуваме с другите и да изискваме произнасяне от тези, от които зависи разрешаването на проблемите.

Скоро очаквайте информация за предстоящия семинар на БСА, както и за графиците на обученията на различните институции, както ви обещахме.

Очаквайте и първите новини за създаването на уеб-платформата, която изготвяме заедно с нашите испански партньори по Проекта ни по ОПРЧР от Асоциацията на магистрати “Франсиско де Витория”.

Приятна и ползотворна седмица!

 

                                                                                  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на БСА