Daily Archives: 21.08.2020

Покана за общо събрание

Управителният съвет на Сдружение „ БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ “ на основание чл.26 ЗЮЛНЦ, в изпълнение на решението си от 06.08.2020 г. , свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружението на 25.09.2020 г. от 16.00 часа в гр. София, ул.Райко Жинзифов 4, ресторант НОА, което ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изслушване и приемане на доклада на УС за дейността на Сдружението през периода 2018-2019г.;
  2. Представяне и приемане на финансов отчет за същия период;
  3. Прекратяване на членство;
  4. Разни.

Председател на УС на БСА

Росица Велкова