seminar

СИСТЕМАТА ТРЯБВА ДА РАБОТИ ЗА ЧОВЕКА, А НЕ ЧОВЕКЪТ ЗА СИСТЕМАТА

Днес, 24.02.2016 г. в София, в Хотел Шератон бе поставено началото на Проект „Предизвикателства при интеграцията на хората в неравностойно положение в правната общност”.
Проектът ще се осъществи от БЪЛГАРСКАТА СЪДИЙСКА  АСОЦИАЦИЯ в партньорство с Испанската асоциация на магистрати “Франсиско де Виторио” и се финансира от Европейската комисия.

На събитието присъстваха представители на всички професионални организации в Правосъдието – Асоциацията на прокурорите в България, Софийската адвокатска колегия, Нотариалната камара, Камарата на следователите и Камарата на частните съдни изпълнители. Участие взеха и представштели на Българския лекарски съюз, на БАЛИЗ /Българска асоцшация на лицата с интелектуални затруднения,/, на Агенцията за хората с увреждания  и на Омбудсмана.
Това е първият по рода си европейски проект, фокусиран върху правата на хората в неравностойно положение, свързани с достъпа им до правосъдие,  така, както предвижда Европейската харта за основните права на Европейския съюз.
Той  има за цел да обедини работата на професионалната гилдия и организациите на хората с увреждания, пациентските организации, лекарите, за интегриране на тези хора и осигуряване на достъп до правосъдие. Организаторите се надяват да получат подкрепата и на ангажираните с проблема институции и на Омбудсмана.
В България съществува огромна пропаст между стандартите на ЕС и ООН за правата на хората с увреждания и прилагането им на практика. Правната ни общност е ориентирана към корпоративното право, а проблемите на обикновения човек се неглижират. Формално се говори за равенство пред закона”, “не дискриминация” и “интеграция” .
Предвидена е работа с представителите на всички правни професии – съдии, прокурори, адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители и обучения по проблемите на интеграцията на хората с увреждания и достъпа им до правосъдиие, при равенство пред закона и недискриминация.
Планира се информационна кампания за информиране на гражданите за съществуващите проблеми и за липсата на разбиране от страна на институциите и обществото.
Работата по проекта ще продължи година и половина и от БСА се надяват реализацията му да помогне на хората с увреждания  в ежедневната им битка за достъп до справедливост. Защото развитието на едно общество се измерва с отношението към тези, които имат най-голяма нужда от закрила – хората в неравностойно положение.