bcnl

Съвременната проблематика на правото на личността

bcnlСКЪПИ КОЛЕГИ,

На вниманието на всички предлагаме актуална информация по съвременната проблематика на правото на личността /в частност материята за поставяне под пълно и ограничено запрещение/, чиято правна уредба трябва скоро да бъде променена, за да отговори на изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от Европейския съюз на 23 декември 2010 година, а от Република България – на 26 януари 2012 година.

За нас, като практикуващи правници, е от изключителна важност както практиката на Европейския съд по правата на човека – припомняме делото Станев срещу България и постановеното там осъдително решение, така и какво предвиждат мерките по чл. 12 от Конвенцията.

Надяваме се процесът за осъвременяване на българското законодателство в духа на развитие на човешките права и зачитане правото на личността да продължи.

                                                               БОГДАНА ЖЕЛЯВСКА, Председател на БСА

СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНЕНАТА С ЧЛЕН 12 ОТ КПХУ

НАСОКИ ЗА ПРОМЯНА НА ПОЛИТИКИТЕ

ИЗСЛЕДВАНЕ В ХОДА НА ДЕЙСТВИЕТО