vss

ОБОБЩЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БСА ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В МАТЕРИЯТА ЗА КОНКУРСИТЕ И АТЕСТИРАНЕТО

vssСКЪПИ КОЛЕГИ,

На 19 и 26 май се проведоха заседания на сформираните към Висшия съдебен съвет работни групи за промяна на сега действащия режим за конкурсите за повишаване в длъжност и преместване и атестирането.

Тук публикуваме  Становището на нашето Сдружение, както и предложението ни за конкретна Методика за извършване на атестирането. Изготвените материали са резултат от широко обсъждане сред колегите от страната.

Ще продължим да отстояваме идеите си за необходимостта от законодателни изменения и премахване на сега действащия механизъм за конкурс чрез събеседване.

Набелязали сме също промените, които считаме, че биха могли да се извършат ad hoc в рамките на съществуващата нормативна уредба, за да бъдат колегите, които се явяват на конкурси максимално облекчени и поставени при равноправни условия.

               Своевременно ще ви информираме за взетите от работните групи решения и за следващите им заседания.

                                                                     БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ

БСА Становище

Методика

Таблица атестация