srs

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на чл.189 , ал.1 от ЗСВ

srsСКЪПИ КОЛЕГИ,

Съдиите от Софийски районен съд са изготвили 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на чл.189 , ал.1 от ЗСВ в сила от 04.01.2011 г., според който “Свободните длъжности в съдилищата, прокуратурите и следствените органи, извън тези по чл. 178, се обявяват от Висшия съдебен съвет по реда на чл. 179 поотделно за всеки орган на съдебната власт, и се заемат след конкурс, който се провежда чрез събеседване”, в частта в която се  регламентира форма на конкурса чрез събеседване.

Предложението е подкрепено от голяма част от магистратите и Решихме да го публикуваме на сайта, за да му дадем гласност и да чуем мненията ви. В момента колегите изготвят и Правила, които скоро ще ви предоставим.

Твърдо сме убедени, че за всички нас проблемът с конкурсите, атестирането и кариерното израстване е от изключителна важност. Всички говорим за необходимостта от увеличаване ефективността на Съдебната система и повишаване доверието на обществото в нея. Това, обаче, може и ще стане само с независими и високо образовани магистрати, които свободно могат да осъществяват задълженията си, да се усъвършенстват в професионален план и да правораздават в разумни срокове. Магистрати, чиято работа ще бъде призната и оценена и ще им бъдат предоставени обективни и равноправни условия за труд и възможности за кариерно израстване.

Предлаганите Предложения за изменение на ЗСВ са разумни, а, както разбрахме, от страна на ВСС има воля за работа в насока промяна на устройствения закон, още повече че в този дух е и едно от предложенията, изпратени от ВСС до Министерство на правосъдието. Приветстваме този подход и, щом получим повече информация за тези Предложения, веднага ще я публикуваме на сайта. 

Ще ги предложим за разглеждане и от Гражданския съвет към ВСС, защото считаме, че в момента това е най-важната тема за магистратската общност.

Очакваме вашите мнения, за да можем заедно да ги изкажем и защитаваме.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на чл.189 , ал.1 от ЗСВ


                                         БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ