Daily Archives: 09.02.2014

09февр./14
srs

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на чл.189 , ал.1 от ЗСВ

srsСКЪПИ КОЛЕГИ,

Съдиите от Софийски районен съд са изготвили 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на чл.189 , ал.1 от ЗСВ в сила от 04.01.2011 г., според който “Свободните длъжности в съдилищата, прокуратурите и следствените органи, извън тези по чл. 178, се обявяват от Висшия съдебен съвет по реда на чл. 179 поотделно за всеки орган на съдебната власт, и се заемат след конкурс, който се провежда чрез събеседване”, в частта в която се  регламентира форма на конкурса чрез събеседване.

Continue reading