bcnl

Презентации от мендународният правен семинар

bcnlУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Тук публикуваме презентациите на лекторите от проведения на 16 и 17 октомври 2013 г. в София Международен семинар  за представяне на концепцията за Подкрепеното вземане на решения  в светлината на чл. 12 от Конвенцията на ООН за хората с увреждания,  организиран от БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО и ИНСТИТУТА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО при БАН в асоциирано партньорство с БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ.

Публикуваме и правно становище относно института на Подкрепеното вземане на решения – неговата правна същност и възможността за практическото му приложение у нас, заедно с линк към www.equalights.bcnl.org, където в момента тече кампания за обществена подкрепа за промяна на законодателството по тази материя в съответствие с международните стандарти и където ще намерите и други материали по темата.

Проблематиката е много интересна и работата по нея ще продължи и за в бъдеще.


Концепция

Запрещението – лабиринт без изход

Нова формула на дееспособността

Подкрепено вземане на решение

Съдебни дела


                                                              Богдана Желявска, Председател на БСА