nip

Обучения от Националния институт на правосъдието

nipУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
 
Тук публикуваме обява на Националния институт на правосъдието за предстоящи 11 обучения
през периода май – ноември 2013 г. по прилагане правото на ЕС по наказателни, граждански
и административни дела с лектори водещи експерти от Академията по Европейско право в ТРИР.

Надяваме се, че информацията е полезна за всички, които искат да развиват познанията си
по Европейско право.
Графиците за записване ще бъдт публикувани по-късно на сайта на НИП и ние също ще ви
дадем информация.
 
Използвам случая да ви уведомя, че семинарът по Гражданско право, който е включен в
Обучителната програма на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ, ще се проведе на 13, 14
и 15 юни. Допълнително ще ви информираме за конкретните теми и графиците за записване.
                                                                БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯЕСФ

 

Европейски СЪЮЗОПАК. Експерти в действиеЕвропейскисоциален фонд

Инвестиции в хората

Проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”

приоритетна ос II, подприоритет 2.4., бюджетна линия BG051Р0002/11/2.4-07, Договор № К В 11-24-2/07.06.2012

Ново: ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО ЗА МАГИСТРАТИ С ЕКСПЕРТИ ОТ АКАДЕМИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

ТРИР

ПРОЕКТ ПО ОПАК „КОМПЛЕКСНА И УСТОЙЧИВА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТРАТИТЕ, В КОНТЕКСТА НА ПЪЛНОПРАВНОТО ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

В изпълнение на дейности и по проекта на НИП«Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”, осъществяван с подкрепата на ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, през м. май – ноември 2013 г. предстои провеждането на 11 обучения, засягащи прилагането на правото на ЕС по наказателни, граждански и административни дела. Лектори на тези обучения ще бъдат водещи експерти в областта на европейското право на Академията по Европейско право (Трир), с която Националния институт на правосъдието има подписано споразумение за сътрудничество по проекта. Освен чуждестранни експерти във всяко от обученията ще участват като модератори по двама български магистрати, които ще представят националната правна рамка и съдебната практика по конкретната тема.

По- долу е даден предварителен график на обученията, както и техните теми.

1. „Активен подкуп в публичния сектор. Търговия свлияние. Корупция в съдебната система. Корупция във футбола” – 29-31.05.2013 г., гр. София;

2. „Защита на Финансовите интереси на ЕС. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ”- 10-12.06.2013 г., гр. Пловдив;

3. „Митнически престъпления. Управление на външните граници на ЕС. Функции наFRONTEX” – 26-28.06.2013 г., гр. София;

4. „Отнемане и замразяване на имущество, свързано спрестъпна дейност. Признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции” – 02-04.2013 г., гр. Бургас;

5. „Задружна престъпна дейност -материално правни и процесуални въпроси.Борба с организираната престъпност в ЕС – тенденции и правни инструменти” – 23-25.10.2013 г., Боровец

6. „Пране на пари. Актуално развитие на европейското законодателство срещу прането на пари – ревизирани препоръки на FATF,предстоящи промени в 3-та AML Directive” – 4-6.11.2013 г., гр. София

jJ» Национален инсгмтуг м пра«смпмигго

7. „Развод и издръжка с международен елемент. Компетентен съд, приложимо право” – 17-19.06.2013 г., гр. София;

Пра«хг»тгс »същестки* еф*х»*<-»»*тая»д»реи» иш Оперативна лу«гуама „Адкхякгфаткгек «»»шщктгг^еъфямаксяржнавтЕ^рввейскяяс»!« ч?«

Е щ а ле te* ев * « аяев ф® ад

8. „Международна правна помощ и международно сътрудничество по наказателни дела. Евроджъст. Европол” – 02-04.06.2013 г., гр. Велико Търново;

9. „Европейско данъчно право. Актуално развитие на европейското ДДС законодателство. Практика на Съда на ЕС. Борба с измамите с ДДС в ЕС” – 23-25.09.2013 г.,гр. София;

10. „Роля на националния съдия във връзка с прилагането на правото на ЕС Преюдициално запитване” – 08-10.10.2013 г., гр. Варна;

11. „Европейско дружествено право. Европейско обединение по икономически интереси. Европейско дружество. Европейско кооперативно дружество. Тенденции в развитието на Европейското дружествено право” – 28- 30.10.2013 г., гр. София

Допълнително, ще публикуваме практическа информация и график на заявяването за участие за всяко конкретно обучение.

Лице за контакт: г-жа Люба Райнова – програмен координатор „Текущо обучение” и координатор -обучения по проекта-тел.02/93-59 126, e-mail: l.rainova@nij.bg“>l.rainova@nij.bg

2