Във връзка със заседание на ГС към ВСС от 26.04.2013

Уважаеми Колеги,

Бих желал да благодаря на всички участвали в работата на заседанието на Гражданския съвет към ВСС, проведено на 26.04.2013 г., за изразените становища и активните им позиции по разгледаната т. 1 от дневния ред. Благодаря и на Сдружение „Център на НПО – Разград” за своевременно изпратеното писмено изложение по точките от дневния ред.

В резултат от обсъдените и обобщени изказвания на заседанието беше приет и първия Акт на Гражданския съвет, съгласно т. V.10 от утвърдените Правила за действие на ГС, който Ви изпращам в приложение.

Изпращам Ви, също така, и списък на участвалите представители в проведеното заседание – за информация.

Ползвам случая да Ви напомня, че с прието решение следващото заседание на ГС ще се проведе на 10.05.2013 г. от 10.00 ч. с дневен ред – т. 2 и т. 3 от предвидените за заседанието на 26.04.2013 г., т.е.:

1. Обсъждане на правилата за командироване на магистрати.

Приложения:

– Проект на Правила за командироване на съдии, прокурори и следователи,

– Становище от Сдружение „Център на НПО в Разград” (от 25.04.2013 г.);

2. Обсъждане на формуляр за декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имущество на кандидати за административни ръководители в органите на съдебната власт.

Приложения:

– Формуляр за декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото,

– Становище от Сдружение „Център на НПО в Разград” (от 25.04.2013 г.);

В случай, че преценявате, че и други материали следва да бъдат приобщени към тези, които ще се разглеждат на заседанието, моля своевременно да бъдат изпратени (разпространени по имейл).

Желая Ви приятни празници и успешни начинания,

Списък учстници

Акт 1

Поздрави,

Л. Герджиков –

съпредседател на Гражданския съвет към ВСС,

избран от НПО