Протокол от общо събрание 25.11.2011

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на Сдружение „Съдии за единна Европа”

Днес, 25 ноември 2011 г., от 11,00 часа, гр. София се проведе Общо събрание на сдружение „Съдии за единна Европа”. Присъстват 72-ма членове на сдружението, редовно поканени и уведомени за дневния ред. Останалите членове отсъстват по уважителни причини. Събранието е законно, налице е необходимият кворум и може да взема решения.

Общото събрание се ръководи от съпредседателя на сдружението г-жа Венета Марковска при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. 1.Избор на нови членове на Сдружението „ Съдии за единна

Европа”.

  1. 2.Освобождаване и избор на съпредседатели на сдружението.

3.Освобождаване и избор на нов Управителен съвет на

сдружението.

По т. 1 от дневния ред:

Г-жа Венета Марковска отбеляза необходимостта от увеличаване членовете на сдружението с оглед разширяване на дейността му и по-активно участие в нея. Подкрепи идеята да се привличат млади хора, които са по-инициативни и дейни.

Председателят на ВАС Георги Колев, един от учредителите на сдружението, изказа мнение за необходимостта от приемане на нови членове на ССЕЕ, за да може да се отстояват по-пълноценно различните възгледи, да се активизира дейността на сдружението и да се издигне нейното равнище.

Писмено заявление за членуване в сдружението представиха 38 души, както следва:

Василка Миткова Шаламанова – Административен съд – Благоевград, Мария Цанкова Тодорова – Административен съд – Благоевград, Мариана Ангелова Мицева – Административен съд – Благоевград, Стоянка Иванова Пишиева – Сахадчиева Административен съд – Благоевград, Йорданка Борисова Моллова

    съдия в СГС, Нели Стефанова Дончева – Административен съд

        Видин, Асен Александров Воденичаров – СГС, Теодора Ангелова Точкова – Административен съд – Хасково, Диана Тонева Тепекова – Административен съд – Ямбол, Анелия Иванова Ананиева – Сръндева – Административен съд – София област, Мирослава Георгиева Керимова – Административен съд – София област, Мирела Петрова Добрева – Георгиева Административен съд – София област, Емил Любчов Димитров Административен съд – София област, Росен Бориславов Димитров – Софийски градски съд, Веселин Хаджиев – Районен съд – Пловдив, Георги Господинов Петров – Административен съд

     Пловдив, Стоил Денев Ботев – Апелативен съд – Пловдив, Таня Борисова Комсалова – Колева – Административен съд – Пловдив, Явор Иванов Колев – Административен съд – Пловдив, Татяна Иванова Петрова – Административен съд – Пловдив, Любомира Кирилова Несторова – Административен съд – Пловдив, Здравка Георгиева Диева – Административен съд – Пловдив, Мариана Михайлова Михайлова – Административен съд – Пловдив, Анелия Илиева Харитева – Административен съд – Пловдив, Недялко Георгиев Бекиров – Административен съд – Пловдив, Георги Георгиев Пасков – Административен съд – Пловдив, Йордан Росенов Русев – Административен съд – Пловдив, Слава Димитрова Георгиева – Административен съд – Перник, Игнат Иванов Георгиев – Административен съд – Перник, Стефан Диев Станчев – Административен съд – Перник, Емилия Йорданова Иванова – Административен съд – Перник, Севдалина Василева Стойчева – Административен съд – Враца, Силвия Петрова Димитрова – Административен съд – Враца, Жанета Ангелова Малинова – Административен съд – Враца, Татяна Михайлова Тодорова – Административен съд – Враца, Юлиян Валериев Киров – Административен съд – Враца, Татяна Любенова Коцева Административен съд – Враца, Маруся Димитрова Андонова Върховен административен съд.

По т.2 от дневния ред:

Аделина Ковачева, съдия във ВАС, предлага за съпредседател на сдружението да остане съдия ВЕНЕТА МАРКОВСКА, зам. – председател на ВАС и ръководител на първа колегия в съда, която има значителни заслуги за учредяването и развитието на сдружението.

Владимира Янева, председател на Софийския градски съд, предлага за съпредседател на сдружението съдия БОГДАНА ЖЕЛЯВСКА, зам. – председател на СГС и ръководел на гражданското отделение в съда, която е с доказан авторитет и професионализъм, с широки контакти в международната съдийска общност и може лично да допринесе за развитие на сдружението.

По т. 3 от дневния ред:

Г-жа Венета Марковска изказа мнение, че има възможност да бъде увеличен съставът на Управителния съвет на сдружението.

Предлага да продължат участието си в УС съдия ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА, председател на Апелативния съд – Варна и съдия ЛИДИЯ ЧОБАНОВА – зам. – председател на Апелативния съд – Велико Търново.

Предлага за член на УС съдия ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА, председател на Административния съд – Благоевград.

Предлага да бъдат освободени като членове на УС на сдружението Даниел Гочев Минов и Любомир Аспарухов Кръстев, поради прекратяване на работата им като съдии, както и съдиите Светлин Велков Михайлов, Илия Петров Пачолов, Деян Георгиев Събев.

Стоил Ботев, съдия в Апелативен съд Пловдив, предлага от свое име и от името на упълномощилите го колеги за членове на УС съдия ВЕСЕЛИН ХАДЖИЕВ – председател на Районния съд – Пловдив и съдия ГЕОРГИ ПЕТРОВ – председател на Административния съд – Пловдив.

Богдана Желявска, зам. – председател на СГС, предлага в Управителния съвет да остане съдия ГЕОРГИ УШЕВ – председател на Специализирания съд.

Предлага за член на УС също СТЕФАН КЮРКЧИЕВ, съдия от СРС, командирован в Софийски градски съд, който има добри идеи за развитие на сдружението.

Иван Колев, член на ВСС, предлага за член на Управителния съвет съдия СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ, председател на Софийския военен съд.

Стефан Кюркчиев, съдия от СРС, командирован в СГС предлага за член на УС ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ от СГС.

Проведе се гласуване, при което „за” предложенията по т. 1 – 3 от дневния ред гласуваха всички присъстващи на Общото събрание.

Липсват „въздържали” се и гласове „ против” предложенията.

Всички решения бяха приети единодушно.

В резултат на гласуването Общото събрание на сдружение „Съдии за единна Европа”

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Избира 38 нови членове на сдружението, както следва:

Василка Миткова Шаламанова – Административен съд – Благоевград, Мария Цанкова Тодорова – Административен съд – Благоевград, Мариана Ангелова Мицева – Административен съд – Благоевград, Стоянка Иванова Пишиева – Сахадчиева Административен съд – Благоевград, Йорданка Борисова Моллова

     съдия в СГС, Нели Стефанова Дончева – Административен съд

        Видин, Асен Александров Воденичаров – СГС, Теодора Ангелова Точкова – Административен съд – Хасково, Диана Тонева Тепекова – Административен съд – Ямбол, Анелия Иванова Ананиева – Сръндева – Административен съд – София област, Мирослава Георгиева Керимова – Административен съд – София област, Мирела Петрова Добрева – Георгиева Административен съд – София област, Емил Любчов Димитров Административен съд – София област, Росен Бориславов Димитров – Софийски градски съд, Веселин Хаджиев – Районен съд – Пловдив, Георги Господинов Петров – Административен съд

     Пловдив, Стоил Денев Ботев – Апелативен съд – Пловдив, Таня Борисова Комсалова – Колева – Административен съд – Пловдив, Явор Иванов Колев – Административен съд – Пловдив, Татяна Иванова Петрова – Административен съд – Пловдив, Любомира Кирилова Несторова – Административен съд – Пловдив, Здравка Георгиева Диева – Административен съд – Пловдив, Мариана

Михайлова Михайлова – Административен съд – Пловдив, Анелия Илиева Харитева – Административен съд – Пловдив, Недялко Георгиев Бекиров – Административен съд – Пловдив, Георги Георгиев Пасков – Административен съд – Пловдив, Йордан Росенов Русев – Административен съд – Пловдив, Слава Димитрова Георгиева – Административен съд – Перник, Игнат Иванов Георгиев – Административен съд – Перник, Стефан Диев Станчев – Административен съд – Перник, Емилия Йорданова Иванова – Административен съд – Перник, Севдалина Василева Стойчева – Административен съд – Враца, Силвия Петрова Димитрова – Административен съд – Враца, Жанета Ангелова Малинова – Административен съд – Враца, Татяна Михайлова Тодорова – Административен съд – Враца, Юлиян Валериев Киров – Административен съд – Враца, Татяна Любенова Коцева Административен съд – Враца, Маруся Димитрова Андонова Върховен административен съд.

По т. 2 от дневния ред:

Избира за съпредседатели на Сдружение “Съдии за единна Европа”: съдия Венета Петрова Марковска – заместник-председател на Върховния административен съд и ръководител на първа колегия на съда и съдия Богдана Николова Желявска, заместник – председател на Софийския градски съд.

По т. 3 от дневния ред:

ОСВОБОЖДАВА като членове на Управителния съвет на Сдружение “Съдии за единна Европа” Даниел Гочев Минов, Любомир Аспарухов Кръстев, Светлин Велков Михайлов, Илия Петров Пачолов и Деян Георгиев Събев

Избира за членове на Управителния съвет на сдружението: съдия Георги Василев Ушев -председател на Специализирания съд, съдия Виолета Иванова Бояджиева – председател на Апелативния съд – Варна, съдия Лидия Петкова Чобанова – зам.-председател на Апелативния съд – Велико Търново, съдия Георги Господинов Петров – председател на Административния съд – Пловдив, съдия Веселин Димитров Хаджиев – председател на Районния съд – Пловдив, съдия Стефан Недялков Кюркчиев – Софийски градски съд, съдия Валентин Димитров Бойкинов – Софийски градски съд, съдия Свилен Русев Александров – председател на Софийския военен съд, съдия Василка Миткова Шаламанова – председател на Административния съд – Благоевград

Поради изчерпване на дневния ред събранието е закрито.

 

Председател на Сдружение „СЕЕ”:

/В. Марковска/

Протоколчик: ^ I

/Л. Койчева/