eu flag

Студентска програма

eu flag

Студентската програма за практическо обучение и сътрудничество при Сдружение „Българска Съдийска Асоциация” е създадена с цел практическо подпомагане на интензивността и прозрачността на правораздавателния процес, запознаване на гражданското общество с дейността на съда, разкриване на млади таланти и осигуряване на възможности за професионално развитие и израстване на млади специалисти – юристи: магистрати съдебни помощници, адвокати.

Участието в студентската програма е предизвикателство за тези, които:

  • проявяват интерес към правораздавателния процес в българския съд;
  • желаят да бъдат активни участници при създаване на ефективни и компетентни правораздавателни решения;
  • проявяват интерес към за развитието на съвременното законодателство и чуждестранни законодателни системи;
  • желаят да имат принос в процеса на практическо прилагане на  българското и европейското законодателство;
  • стремят се да подобрят чуждоезиковата си подготовка в областта на правото.

         Дейността на студентската програма за практическо обучение и сътрудничество се осъществява във връзка с практическата подготовка на студентите и за подпомагане на изготвянето на проекти за съдебни актове. Всяко проучване, продукт на програмата, обобщава обширна информация по определена тема и се осъществява в следните насоки: действащо и отменено българско законодателство; юриспруденция на Конституционния съд на Република България; Върховния административен съд, Върховния касационен съд; съдебни актове на юрисдикциите на Европейския съюз; международни актове; законодателство на държави – членки на Европейския съюз; законодателство на други държави; становища на неправителствени организации; научни трудове.

      От месец февруари 2012 г. тя е официално асоциирана в административната структура на Сдружение „Българска Съдийска Асоциация” на Република България, функционира чрез участието на определените студенти- координатори и с разрешението на административните ръководители на съдилищата, където се осъществява практическата подготовка на студентите- юристи.