Category Archives: за нас

23февр./12

Устав на БСА

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ”

ПРИЕТ от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

ПРОВЕДЕНО на 17 НОЕМВРИ 2006 г.,  

ИЗМЕНЕН но ОБЩО СЪБРАНИЕ, 

ПРОВЕДЕНО на 16 и 17 НОЕМВРИ 2012 г.

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Наименованието на Сдружението е “Българска Съдийска Асоциация”, като  по-нататък в устава то ще бъде наричано Сдружението.

Сдружението е доброволно, неполитическо обединение на българските съдии и се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

Седалището на Сдружението е: гр. София, ул. “Пиротска” № 37 Б, ет. 2

Сдружението се създава ЗА НЕОГРАНИЧЕН СРОК.

Чл. 2. ЦЕЛИ

Да изучава и анализира правната теория и практика в сфеерата на правосъдието и да издига нивото на професионализма на съдийската общност в България.

Да способства за развиване дух на отдаденост на съдийската работа.

В условията на гражданското общество и демократичната правова държава да допринася за развитието на принципите на публичност, гласност и прозрачност на съдебните процеси, съдебните актове и пряката съдийска работа.

Да работи за издигане социалния статус на съдиите и техния авторитет и за гарантиране на техните права и законни интереси.

Да работи за разширяване на сътрудничеството между отделните правни системи в европейски и международен план.

Да взаимодейства с други сдружения на съдиите, прокурорите и следователите, с цел тяхното по – широко обединение.

Да  осъществява  взаимодействие   с   Висшия   съдебен   съвет   във връзка с дейността му, свързана с управление, развитие и регулиране на магистратурата в България.

Да развива сътрудничество и да подпомага студентски организации за популяризиране дейността на Сдружението.

Чл. 3. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Организиране   на   семинари   по   въпросите   на   хармонизиране   на националното право с европейското право и прилагане нормите на европейското право в националното.

Изготвяне на становища относно съществени въпроси, свързани с развитие и управление на съдебната система, статута, правата и задълженията на магистратите и тяхното професионално развитие, като, преди да бъдат публикувани, тези становища бъдат подложени на широко обсъждане на форума на Сдружението между членовете му.

Изготвяне на становища относно изменение /или нуждата от такова/ в законодателството, базирани на непосредствената съдийска практика.

Участие чрез лектори или представители в организирани от други неправителствени организации форуми с цел повишаване правната култура на обществото и издигане авторитета на магистратите.

Чл. 4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Да осъществява обмен на информация между всички съдии от страната с оглед укрепване сътрудничеството и колегиалността между тях.

Да работи за издигане равнището на правоприлагане равнището на правоприлагането.

Да публикува материали и разработки с теоретична и практическа насоченост и да организира лекции и семинари по правоприлагането в различните сфери на правото.

Да изисква от членовете си спазване на нормите на Етичния кодекс на българските магистрати и да работи за защита на професионалния им авторитет.

Да взаимодейства с други организации от неправителствения сектор, включително и по места и да поема инициативата за сътрудничество и обмяна на информация.

Да защитава трудовите и личните права на съдиите Висшия съдебен съвет и всички държавни институции, ангажирани с организацията, управлението и реформирането на Съдебната система.

Да изготвя мотивирани предложения пред държавните органи, имащи право на законодателна инициатива за необходимите промени на действащото законодателство в страната.

Да организира форуми на централно и местно ниво по проблемите на Съдебната система, действащото законодателство, съдебната практика и защитата на основните права на магистратите.

Чл. 5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО

Имущество и източници на средства за работа на Сдружението са:

Встъпителен членски внос

Годишен членски внос

Дарения и завещания 

Приходи от лекторска дейност на членове на Сдружението 

Приходи от други, допустими от закона източници.

Сдружението може да откаже да приеме дарения или завещания, направени при неприемливи за него условия или в противоречие с разпоредбите на настоящия устав.

Размерът на членския внос се определя с решение на Общото събрание, но не по-малко от 5.00 лева месечно.

Размерът на встъпителната вноска е 10 лв./

Дължимият членски внос за съответния месец се внася до пето число на следващия месец от членовете на Сдружението в касата на съответната регионална секция, срещу което се издава финансов документ, съдържащ размера на направената вноска и месеца, за който се дължи, след внасянето на членския внос. Допустимо е внасяне на дължимия членски внос за повече от месец.

Председателят на регионалната секция превежда 70% от набрания членски внос по банковата сметка на Сдружението до десето число на всеки три месеца, а останалите 30% остават в регионалната секция.

Имуществото на Сдружението се управлява от Управителния съвет, който определя и начините за разпореждане с него.

Отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти, както и поемане на задължения, става след решение на Общото събрание на Сдружението.

ГЛАВА ІІ

УСТРОЙСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 6. РЕГИОНАЛНИ СЕКЦИИ

/1/ Сдружението може да изгражда регионални секции в рамките на съдебните райони на съдилищата.

/2/ Регионалните секции се създават на местно ниво по месторабота на членовете му, за което се съставя протокол, съдържащ имената, ЕГН на членовете, изборът на председател на регионалната секция, данни за кореспонденция (адрес, телефон и лице за контакт). Протоколът се изпраща на Председателя на УС.

/3/ Регионалната секция се състои най-малко от пет члена. Ако в района на съответния съд няма необходимия брой членове, те се записват в регионалната секция на най – близкия съд. 

/4/ Регионалните секции приемат и работят въз основа на настоящия устав, решенията на органите на сдружението и с оглед конкретните териториални проблеми. 

/5/ Регионалните секции водят списък на членовете на Сдружението с месторабота на тяхната територия, въз основа на подаваната от управителния съвет на Сдружението информация, за новоприетите членове от съответния район. Той отразява промените в състава на регионалната секция при преместване на нейни членове от една секция в друга. 

/6/ Членовете на Сдружението от всяка регионална секция избират председател на секцията.

/7/ Председателят на регионалната секция може да участва в работата на Управителния съвет по въпроси от регионален интерес при изрично поискване или покана.

ГЛАВА III

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 7. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Органи на Сдружението са:

Общо събрание;

Управителен съвет;

Контролен съвет

Председател 

Заместник-председател. 

По решение на Общото събрание или на Управителния съвет между две Общи събрания могат да се създават временни Комисии по отделни материи.

Чл. 8. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общото събрание /ОС/ е върховният орган на Сдружението и се състои от всички негови членове.

Общото събрание се свиква с решение на Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от Софийския градски съд по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

Поканата за свикване на ОС трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на ОС и по чия инициатива се свиква то.

Поканата се поставя в ползваната от Сдружението сграда най-малко един месец преди насрочения ден и се публикува на официалния сайт на Сдружението. 

Правомощия на Общото събрание:

Приема, изменя и допълва Устава на Сдружението;

Приема други вътрешни актове;

Приема основните насоки  и програма на дейността на Сдружението;

Избира  председател  на  Сдружението;

Избира и освобождава членове на УС на Сдружението;

Разглежда жалби срещу решенията на УС и другите органи на Сдружението и се произнася  по тяхното съответствие със закона, устава или другите вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

Приема годишния бюджет и финансовия отчет, представени от УС;

Взема решения, относно размера, срока и реда на плащане на встъпителния и годишния членски внос;

Взема решения за прекратяване на Сдружението;

 Взема решения за членството на Сдружението в международни  и вътрешни организации;

 Изслушва и приема доклада на УС за цялостната работа на Сдружението, между две  Общи събрания;

 Приема мотивирани предложения за промяна в действащото законодателство по важни проблеми, свързани с развитието на Съдебната система;

Общо събрание може да делегира на Управителния съвет избора на членове на Сдружението в периода между две Общи събрания.

Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят. 

Всеки член на Общото събрание има право на един глас. 

Едно лице може да представлява не повече от петима членове на ОС, въз основа на писмено пълномощно. Не се допуска писмено преупълномощаване .

Гласуването е явно, освен ако ОС вземе решение за тайно гласуване.

Решенията на ОС се вземат с  обикновено мнозинство, с изключение на решенията по  ал. 5, т. 1 и т. 9, за които е необходимо мнозинство 2/3 от присъстващите на събранието.

 За заседанията на ОС се води протоколна книга. Ръководещият заседанието  и водещият протокола удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

Чл. 9. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Управителният съвет /УС/ е колективен орган на управление на Сдружението и се състои от 7 души, от които председателят, заместник – председателят и 5 членове.

Всички членове на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от три години и могат да бъдат преизбирани.

Право да прави предложение за членове на Управителния съвет има всеки един член на Сдружението.

Управителният съвет има следните правомощия:

Подготвя годишния бюджет и финансовия отчет.

Подготвя годишната работна програма на Сдружението.

Свиква и организира провеждането на Общото събрание, определяне на дневния ред и представя пред него отчета за работа на Сдружението.

Прави предложения пред Общото събрание за освобождаване на членове от Управителния съвет.

Насрочва конференции на Сдружението, определя таксите за участие в тях, утвърждава програмите и бюджета му.

Определя членовете на специални и временни комисии и определя задачите им и срока на действие, когато това се налага, за постигане задачите на Сдружението и изпълнение на задълженията на Управителния съвет;

Защитава трудовите и личните права на членовете на Сдружението пред държавните  органи и институции, ангажирани със съдебната система.

Обобщава изготвените становища от членовете на Сдружението по места по различни въпроси и взема решения по тяхното публикуване и обнародване.

Приема и освобождава членове на Сдружението и прекратява членството в него.

Определя и изменя адреса на Сдружението.

 Определя ликвидатор при прекратяване на Сдружението по решение на Общото събрание.

 Образува помощни  органи  –  научни  и  експертни  съвети,  както  и изпълнителни органи, необходими за развитие дейността на Сдружението.

 Взема решения по всички останали въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

 Определя реда и организира извършване дейността на Сдружението и отчита извършената работа пред Общото събрание.

Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя на Сдружението на всеки два месеца. Председателят е длъжен да свиква заседания на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС.

Заседанията на УС са редовни и той може да взема решения, ако на заседанието му присъстват най-малко 2/3 от членовете му. Присъстващо е лице, което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола на председателстващия заседанието.

Решенията на УС се вземат с мнозинство от присъстващите на
заседанието негови членове. 

УС може да вземе решения и без да бъде провеждано заседание, ако
протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения
за това от всички членове на УС.

Чл. 10. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Общото събрание избира трима членове на Контролния съвет с мандат от три години.

Правомощия на Контролния съвет:

Упражнява контрол върху финансовата и деловодна дейност на Сдружението, стопанисването на имуществото и дейностите, свързани с набиране на допълнителни финансови средства; 

Следи за спазване на уставните правила и решенията на общото събрание на делегатите при дейността на Сдружението;

Проучва и дава становище по жалби, сигнали и предложения на членове на Сдружението, както и по спорове, свързани с дейността на Сдружението или негови членове.

Контролният съвет се отчита за дейността си пред Общото събрание.

Чл. 11. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО.

Сдружението се представлява от Председател, който се избира от Общото събрание за срок от три години и може да бъде преизбиран.

Права и задължения на Председателя:

Ръководи заседанията на Общото събрание и Управителния съвет. При отсъствието му те се ръководят от заместник-председателя или от друг упълномощен от Председателя член на Управителния съвет,

Отговаря за изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет. Той може да възложи част от тази дейност на зам.-председателя.

Представлява Сдружението в страната и в чужбина.

Председателят има право да делегира правомощия на членове от ръководните органи или на членове на Сдружението за осъществяване на оперативни функции.

Изборът на Председател се извършва с явно гласуване по решение на Общото събрание с мнозинство от 1/2 от присъстващите на събранието. 

Правомощията на Председателя могат да бъдат предсрочно прекратени от Общото събрание при условията на чл. 16.

Чл. 12. ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Заместник – председателят се избира от Общото събрание между членовете на Управителния съвет с мнозинство от присъстващите за
срок от три години.

Заместник – председателят подпомага Председателя в неговата работа и го замества при отсъствието му. При смърт или оставка на Председателя Заместник-председателят изпълнява неговите функции до следващото Общо събрание, на което следва да се избере нов Председател.

Правомощията на Заместник – председателя могат да бъдат предсрочно прекратени от Общото събрание при условията на чл. 16.

ГЛАВА ІV ЧЛЕНСТВО

ЧЛ. 13. ЧЛЕНУВАНЕ В СДРУЖЕНИЕТО

Членуването в Сдружението е доброволно.

Членове на Сдружението могат да бъдат съдии и лица, работили като такива до пенсионирането им.

ЧЛ. 14. ПРИЕМ НА ЧЛЕНОВЕ

Членове се приемат с решение на Общото събрание или Управителния съвет на Сдружението с явно гласуване с мнозинството на присъстващите.

Молбите за членство се подават до Управителния съвет по всяко време на годината и се разглеждат най-късно в следващото заседание на УС или на следващото Общо събрание. В тях изрично се декларира, че кандидатът приема целите, задачите и устава на Сдружението.

ЧЛ. 15. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Всеки член на Сдружението има право:

Да участва лично в работата на Общото събрание;

Да избира и да бъде избиран в управителните органи на Сдружението;

Да получава информация от ръководните органи за дейността на Сдружението;

Да получава съдействие от Сдружението за защита на професионални и лични права.

Да участва в различните форуми, организирани от Сдружението. 

Всеки член на Сдружението е длъжен:

Да спазва законите, изискванията на професионалната етика и устава на Сдружението;

Да съдейства за постигане целите и задачите на Сдружението;

Да плаща определения от Общото събрание встъпителен и годишен членски внос.

Чл. 16. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Членството се прекратява при:

Напускане – с писмено уведомление до Управителния съвет;

При смърт или поставяне под пълно запрещение;

При изключване.

При отпадане.

При освобождаване от длъжност като съдия, освен при пенсиониране.

Член на Сдружението се изключва от Управителния съвет:

При системно нарушаване устава на Сдружението;

Когато с поведението си уронва престижа на професията. 

Прекратяването на членството става с решение на Управителния съвет.

Решението подлежи на обжалване пред Общото събрание в 14-дневен срок от уведомяването с писмена жалба. Жалбата се разглежда на първото Общо събрание след постъпването й.

Отпадането настъпва с неплащането на членския внос за две
последователни години и след изрично решение на Управителния съвет. При липса на решение на УС за констатиране на отпадане поради посочените причини и в случай на внасяне на дължимия членски внос, членствените права са запазват.

ГЛАВА   V

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 17. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Сдружението води следните книги:

Книга за членския състав, в която се вписват данни за членовете – ЕГН, имена, регионална принадлежност, отпадане, преместване и др.;

Протоколен класьор с решенията на Общото събрание на делегатите;

Протоколен класьор с решенията на Управителния съвет,

Книги на регионалните секции за членския състав по места, извлечения от които се изпращат в централния офис на Сдружението за актуализиране на всеки три месеца.

Книгите на Сдружението се съхраняват в офиса на Сдружението, находящ се в гр. София, ул. Пиротска № 37Б, ет. 2, а книгите на регионалните секции – при съответния председател.

Заместник – председателят на Сдружението упражнява контрол по воденето и съхраняването им.

ГЛАВА VІ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 18. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Сдружението се прекратява:

С решение на Общото събрание;

По решение на съда в предвидените от закона случаи.

При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация на неговото имущество.

ГЛАВА VІІ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Сдружението има печат и лого, които се одобряват от Управителния съвет.

Уставът е приет на Общото събрание на Сдружението, проведено на

17  ноември 2006 г. и изменен на Общо събрание, проведено на 16 и 17 ноември 2012г.


23февр./12
sydebna palata

Българска Съдийска Асоциация

sydebna palataПЛАТФОРМА НА БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ    

Ние сме част от съдебната система. Работата ни е честна, почтена, трудна и в същото време чудесна. За да бъдеш съдия, за да можеш ежедневно да изпълняваш така трудните магистратски задължения, преди всичко трябва да си добър човек, трябва да имаш голямо сърце и кураж, защото с всеки изминал ден става все по-трудно да се правораздава.

В наши дни както на европейско, така и на световно ниво се говори все повече и повече за независимостта на магистратите, за прозрачността при постановяването на съдебните актове, посредством която ще се гарантира достъпът на гражданите до правосъдие и ще се осигури защита на реализирането на техните основни права и свободи, прокламирани в национален и интернационален план.

  Continue reading