Покана за общо събрание

Управителният съвет на Сдружение „ БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ “ на основание чл.26 ЗЮЛНЦ, в изпълнение на решението си от 05.08.2022 г. , свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружението на 19.09.2022 г. от  16.00 часа в гр. София, ул.Три уши, ресторант Рамана, което ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изслушване и приемане на доклада на УС за дейността на Сдружението за 2021г.;
  2. Представяне и приемане на финансов отчет за същия период;
  3. Разни.

                                                              Председател на УС на БСА

                                                                                  Даниела Попова