Заседание на Управителния съвет

До ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на “БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ”

Уважаеми членове на Управителния съвет,

На основание чл. 9, ал. 5 от Устава на “Българска съдийска асоциация” свиквам заседание на Управителния съвет, което ще се проведе на 30.03.2017г.от 18,30 часа в гр. Велико Търново, Хотел “Болярски”, ул. Стефан Стамболов 53А, при следния дневен ред:

1.Обсъждане на въпроси, свързани с дейността на Сдружението през изтеклата 2016 година, във връзка с насроченото за 31.03.2017 г. Общо събрание на БСА,
2. Обсъждане участието на Сдружението в Съвета по прилагане на Актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в Съдебната система, в Гражданския съвет към ВСС през 2016 г. и в различни работни групи и уточняване приоритетите в работата за реализация на целите,
3. Обсъждане на дейността на Сдружението по Проект Grant agreement No JUST / 2014 / JTRA / AG / EJTR / 6866 Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community with the European Commission, финансиран от Европейската комисия, който в момента се изпълнява,
4. Обсъждане на дейността на Сдружението във връзка с предстоящото финансиране по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ,
5. Обсъждане на обучителната дейност на Сдружението през следващия едногодишен период,
6. Приемане на нови членове,
7. Разни.

Транспортните разходи са за сметка на Сдружението.

Богдана Желявска,
Председател на БСА