ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА ОТНОСНО НОМИНАЦИИ ЗА ГОДИШНАТА НАГРАДА „ПОЧТЕН МАГИСТРАТ“

ДО
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

ОТ
БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ

ОТНОСНО: НОМИНАЦИИ ЗА ГОДИШНАТА НАГРАДА „ПОЧТЕН МАГИСТРАТ“

Уважаема Г-жо Захариева, изпращаме настоящото становище по повод инициатива НОМИНАЦИЯ ЗА ГОДИШНАТА НАГРАДА „ПОЧТЕН МАГИСТРАТ“. Публикацията в сайта „Правен свят“ провокира определени въпроси, които поставяме на Вашето внимание.
Според изложеното в сайта на МП, целите на номинацията са следните: да бъдат отличени магистрати, които ……….: „…. допринасят за етичност в поведението на колегията, защитават правата на човека и утвърждават върховенството на закона, предотвратяват и ограничават корупцията в системата на съдебната власт, вземат решенията си единствено на основата на закона и вътрешното си убеждение.“
Въз основа на изброените общо валидни принципни критерии, които сте посочили като цел на оценка на номинацията СЧИТАМЕ, че всички магистрати в Р.България имат такива качества.
В състава на комисията не са включени представители на други две неправителствени организации, едната от които е БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ, което не съответства на възприетите демократични принципи, които политическата власт в Р.България се стреми да утвърждава. Стигаме до извод, че съзнателното игнориране на нашата съдийска съсловна организации (чието съществуване предполагаме Ви е известно), вероятно е свързано с други, неизвестни нам и на обществото обстоятелства.
Призоваваме Ви, в името на откритостта, честността и почтеността да се освободите от „страха“ и да заявите причините за това, вероятно наложено, дискриминационно отношение към невключените в инициативата професионални неправителствени организации.
Считаме, че като министър на правосъдието следва да разясните в публичното пространство следното:
1. Неизбраните при тази инициатива магистрати, не съответстват ли на целите на номинацията? Нима те не допринасят с поведението си за престижа на колегиите, с които работят; не защитават правата на човека и не утвърждават върховенството на закона; не предотвратяват корупцията или не взимат решенията си единствено на закона и вътрешното убеждение?
2. Каква е причината за дискриминационното отношение към БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ, която не е допускана до участие във Вашите инициативи, включително и при определяне участието на НПО от професионалната квота в Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система?
Надяваме се в скоро време да получим отговор на въпросите си, като Ви напомняме, че сме национално представена организация, в която членуват значителен брой съдии, които ежедневно съвестно изпълняват задълженията си на магистрати и искат да допринесат за напредъка на съдебната реформа на Р.България и утвърждаване върховенството на закона.

С уважение,
УС на БСА