ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РЕДА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 НА МС ОТ 20.05.2014 Г.ЧРЕЗ ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ”

По Проект “Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community with the European Commission – Предизвикателства пред интеграцията на хората в неравностойно положение за правната общност”, финансиран от ЕК,  с бенефициент БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ, в партньорство с Испанската съдийска асоциация “Франсиско де Виторио”

ДОКУМЕНТИ: 

Публична покана

Оферта

Техническа спецификация

Изисквания за офертите

Декларация по чл.22 ал.2 т.1

Декларация за подизпълнител

Методология

Договор

Писмо до министерство на регионалното развитие и благоустройството

Решение за откриване на процедура за определяне на изпълнител

Декларация за безпристрастност

Протокол

Входящ регистър

Заповед комисия

Табица за оферти

Оценъчен лист

Техничеки възможности и квалификация