ns

Писмо до Народното Събрание

nsДо КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
при НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

До ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ
До НЕЗАВИСИМИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Копие: Представителството на Европейската
Комисия в България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Като членове на една от професионалните съдийски организации Сдружение „СЪДИИ ЗА ЕДИННА ЕВРОПА” и пред вид предстоящите спешни промени в Закона за съдебната власт, искаме отново да Ви предоставим становището си по някои важни за съдебната система и за цялото общество въпроси. Пред всички нас, като магистрати и в унисон с изискванията на Европа, стои нелеката задача да възвърнем доверието на хората в Съдебната система, да им осигурим прозрачно функционираща и ефективна съдебна власт, която именно е в основата на правовата държава.
Затова подкрепяме предлаганите от Министерството на правосъдието промени в устройствения ни закон, касаещи избора на членове на ВСС, като належащи, правно издържани и отговарящи на съвременната реалност. Сега, когато до края на мандата на ръководния орган на съдебната власт остават само пет месеца, е от изключителна важност промените в правилата за избор на неговите членове от двете квоти – магистратска и парламентарна да бъдат приети бързо и срочно и да осигуряват необходимата прозрачност и ефективност, като дадат възможност за избор на достойни, уважавани и честни професионалисти.
Още веднъж категорично заявяваме нашето становище, че ВСС трябва да е постоянно действащ орган. В хода на общественото обсъждане от страна на Съюза на съдиите в България бяха изказани мнения за промяна на статута на ВСС и превръщането му в непостоянно действащ орган с постоянно действащи комисии и с отделни колегии за съдии, прокурори и следователи. Тези предложения не могат да бъдат подкрепени, на първо място поради противоречие с основни конституционни правила и на второ, но не на последно място – с оглед големия обем правомощия на ВСС, който трябва да взема решения за всички сфери на съдебната система на всички нива. Подобни съображения в тази насока сме развили в предоставените на Министерство на правосъдието становища във връзка с проведения широк обществен дебат на предстоящия ЗИД на ЗСВ с неправителствените организации.
Изказахме съображения, че, съгласно действащата нормативна уредба Прокуратурата е част от съдебната власт. В тази връзка са и създадените с устройствения ни закон правомощия на ВСС както относно съдиите, така и относно прокурорите и следователите. Именно поради това и една част от членовете на ВСС се избира от съдиийската, прокурорската и следователската квота – 11 човека. Останалите членове на Съвета се избират от квотата на Парламента на РБ. Съюзът на съдиите в България отново лансира тезата за създаване на две Колегии в рамките на ВСС – Прокурорска и Съдийска. Както бе коментирано по време на дискусиите, това би довело до абсурд – избраните съдии от квотата на Съда да работят в Съдийската Колегия, избраните прокурори и следователи – съответно в Прокурорската Колегия, а избраните членове на ВСС от Парламентарната квота да са с неизяснен статут и да бъде невъзможно определянето в коя квота да участват. Какво ще стане, например, с избраните хабилитирани професори или с избраните адвокати? Към коя от двете Колегии ще бъдат причислени? Нали именно по този начин се осигурява по-широка представителност на членовете на ръководния орган на Съдебната власт.
По време на дебата широко бе дискутиран и въпросът как да се провежда изборът на членове на ВСС от магистратската квота. Подкрепихме предложението на Министерство на правосъдието изборите да бъдат провеждани при спазване правилата на представителната демокрация, при разширяване на представителството от 1 на 10 на 1 на 5 човека. Такова бе и становището на Форума на съдилищата във България /включващ около 50 съдилища/, оповестено на нарочна конференция с широко обществено присъствие.
По време на обсъжданията бе поставен въпросът за промяна в Закона, водеща до избор на членовете на ВСС пряко на едно Общо събрание на всички съдии в България. Не споделяме това предложение, което меко казано, буди недоумение. Очевидно е, че провеждането на едно такова събрание на първо място е свързано с много средства, изразходването, на които е неоправдано в период на криза. Отделно от това, вземането на решения за избор на един или друг кандидат ще бъде силно затруднено, да не кажем и невъзможно, предвид факта, че трябва да бъде изготвен един много сложен регламент за провеждане на избора, а несъбирането на достатъчно гласове на съответните кандидати, повторното гласуване и прилагането на правилата и на падащия кворум на практика би могло да доведе до липсата на избрани кандидати и нуждата от продължаване на събранието във времето – неизвестно до кога. Подчертавайки този факт, който би трябвало да е известен на предлагащите и поддържащите предложението представители на Съюза на съдиите в България, искаме да заявим, че именно магистратите са хората, които най-много трябва да държат на правилата и закона в условията на правовата държава, едно от най-големите достижения на която, заедно с развитието и утвърждаването на човешките права, е представителната демокрация.
Предлаганият от страна на Министерство на правосъдието Законопроект за изменение на ЗСВ гарантира в изключително висока степен прозрачността при избора на членове на ВСС и ние смятаме, че ще даде възможност да бъдат избрани доказани професионалисти с висок морал и авторитет, които ще направят важните крачки за така необходимата реформа в Съдебната система. Защото за създаването на една добре функционираща ефективна и прозрачна съдебна система е необходимо изграждане на единна Стратегия, свързана с планиране работата и щатовете на магистратите и съдебната администрация във всеки отделен съдебен район, обективното и безпристрастно оценяване на всеки един магистрат и възможността му за кариерно израстване. Такава Стратегия трябва да бъде изготвена от новия ВСС, за да отговорим на критиките за бавна съдебна система, защото, както всички знаем, липсата на постановени съдебни актове в разумен срок на практика е отказ или липса на правосъдие.
Считаме, че предвидената за в бъдеще /в Преходните и заключителни разпоредби на ЗСВ/ възможност за електронно гласуване следва да бъде предложена на обсъждане и би могла да намери приложение при една цялостна и задълбочена реформа на ЗСВ.
Обществото очаква от нас конкретни резултати и съдийската общност трябва да покаже своята отговорност към проблемите, свързани с избора на членове на ВСС, а не от определени кръгове да бъдат предлагани промени, които, ако бъдат приети, сами по себе си ще доведат до невъзможност на избор на членове на ВСС и блокиране на системата.
За това за нас, като магистрати, буди недоумение изпратеното до Народните представители становище на Съюза на съдиите в България, в което отново се повтарят същите предложения за промяна на модела на ВСС, за създаване на две Колегии към него, за пряк избор на Общо събрание на всички съдии в България на членовете му. Досега, през цялата демократична история на България, не е имало законопроект – бил той ЗИД или проект за нов закон за ЗСВ, който да е бил подложен на такова широко обществено обсъждане. Недоумение буди и фактът, че точно сега, когато всички заедно трябва да насочим усилията си да убедим Европа и света в стойността и степента на постигнатото в България, в напредъка й по трудния път към истинската правова държава, една магистратска общност извършва действия, които могат да доведат до липсата на смислен резултат, до разединение на Съдебната система на лоши и добри, отново се говори за лобизъм, за манипулации и се подкопава авторитета на магистратите.
Обществото трябва да разбере, че магистратската общност не се състои само от членовете на Съюза на съдиите в България. Магистратската общност се състои от магистрати, които искат възможност да покажат на обществото това, на което са способни, своето достойнство и професионализъм и за това голяма част от нас подкрепяме изготвения ЗИД на ВСС.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
Надяваме се промените в ЗСВ да бъдат приети скоро и отново подчертаваме, че се отнасяме към проблема с уважение, отговорност и професионализъм и считаме, че по този начин ще се даде тласък на процеса на повишаване на доверието на обществото в съдебната система.

Съпредседател на „СЪДИИ ЗА ЕДИННА ЕВРОПА”

Съдия Богдана Желявска