access

Заявление за достъп до информация

accessУважаеми колеги,

Публикуваме писмо за запитване на основание Закона за достъп до обществена информация, изпратено до Директора на НИП с копие до Управителния му съвет за отговор относно критериите за избор на преподаватели в Националния институт на правосъдие.

Смятаме, че за нас като съдийска гилдия този въпрос е от изключителна важност, особено като се има пред вид огромната важност на съдийското обучение за осигуряването на гражданите на качествено правосъдие.

Освен това считаме, че е недопустимо преподавателите в НИП да бъдат избирани без да се държи сметка дали те са си свършили пряката съдийска работа или не. Правото на обучение и подобряване на квалификацията е основно право на магистрата, прогласено във всички европейски документи на всички нива. Нека ни обучават можещи и компетентни хора, избрани по прозрачни правила. Ние ще настояваме за това.


 

До Г-Н ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ

 

           ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ    

 

                                                                ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕ  

 

                       КОПИЕ: УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НИП

 

                     ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

 

От

                                     Сдружение „СЪДИИ ЗА ЕДИННА ЕВРОПА”

 

                                     Седалище и адрес: София, ул. Пиротска № 7

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОРДАНОВ, 

 

Съгласно чл. 249 ЗСВ Националният институт на правосъдието и текущо обучение на магистратите и съдебните служители с цел поддържане и повишаване на тяхната квалификация по предварително приета от Управителния съвет на НИП програма, съобразно нормите на чл. 253 и чл. 257 ЗСВ.

 

В тази връзка и на основание чл. 4 във връзка с чл. 3 и при спазване на изискванията на Закона за достъп до обществена информация, в качеството ни на професионална съдийска организация, се обръщаме към Вас с молба за предоставяне на информация, относно критериите за избор на постоянни и временни преподаватели съобразно чл. 262 от ЗСВ, които осъществяват задължителното и текущото обучение, по предварително утвърдени учебни програми на магистратите и съдебните служители, с оглед повишаване на квалификацията им.

 

Формата, под която бихме желали да получим исканата информацията, е копие на хартиен носител.

 

            Молим информацията да бъде изпратена и на електронен адрес: bonnie_076@yahoo.com

 

 

        София, 25.04.2012 г.

 

                                                     Съпредседател на СЕЕ

                                                     Съдия Богдана Желявска