Проект на ЗИД по ЗСВ

До МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

Копие: Работната група по ЗИД на ЗСВ                                          

С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е

От

 СДРУЖЕНИЕ „СЪДИИ ЗА ЕДИННА ЕВРОПА”

 по Въпроси във връзка с предстоящо изготвяне

по Проект на ЗИД по ЗСВ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА РАБОТНАТА ГРУПА ПО ЗСВ,

 

 

         Във връзка с формулираните въпроси, свързани с предстоящото изменение на Закона за съдебната власт, Сдружение „СЪДИИ ЗА ЕДИННА ЕВРОПА” заявява своето становище относно нормите, свързани със статута на Висшия съдебен съвет и начина и условията за избор на членовете на ВСС от магистратската квота:

 

         Поддържаме идеята, че Висшият съдебен съвет следва да бъде постоянно действащ орган, като е и съгласно действащата нормативна уредба към настоящия момент. Съображенията ни за това са следните:

         ВСС се превърна в постоянно действащ орган с промените в устройствения закон от 2007 г. и функционира като такъв през последните 4 години и половина. Не може да се спори, че изминалото време е изключително малко – период недостатъчен, за да се прецени дали реформата е била успешна или не. Нека бъдем толерантни и дадем време. Испанският Генерален Съвет на Съдебната Власт е пример за добре работещ постоянно действащ кадрови орган на съдебната система на една европейска държава. Той, обаче, функционира като такъв с приемането на испанския Устройствен закон за съдебната власт от 1985 г., т.е. вече 27 години. Смятаме, че не може с лека ръка да се отрече нещо, за което всички сме работили, убедени, че е добро. Нека проследим работата му, нека претеглим през призмата на времето добрите и лошите страни в нея и тогава да решим.

         Друг аргумент в подкрепа на тази теза: Работата на ВСС е в резултат на компетенциите, които са му възложени със закона като постоянно действащ орган. Т.е. тя е изключително обемна и обхваща всички сфери от ръководената от него съдебна система – от атестациите и кадровите проблеми на съдиите и съдебните служители, наблюдаване на знаковите дела и вътрешен мониторинг, през международната дейност до обученията и работата по въвеждане на информационните технологии и съдебната статистика. Практически тази дейност не може да бъде осъществявана от членовете му само веднъж седмично, както това би се случило при един не постоянно действащ орган. Необходима е ежедневна работа в отделните комисии към ВСС, което би довело до създаване на парадокс – непостоянно действащ кадрови орган и постоянни комисии към него.

Предложенията на СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ към Висшия съдебен съвет, в качеството му на непостоянно действащ орган, да бъдат създадени съответно Атестационна, Дисциплинарна и Етична комисии, които постоянно да действат с членски състав от действащи съдии, които да са командировани за срок от една година в тези комисии /В частност Атестационната/, са меко казано неприемливи. Изменения на ЗСВ в този смисъл биха довели до създаване на изключително голям административен апарат, който постоянно да функционира и на практика резултатът от такава реформа би бил, че решенията в кадровия орган на Съдебната власт ще се вземат от комисиите към него, а не от самия него.

 

Що се отнася до критериите и начина на избор на членовете на ВСС, от значение са няколко принципа: професионализъм – доказан, безспорен и признат, прозрачност – прозрачни правила, които да гарантират честност и законосъобразност на извършения избор и широка представителност по отношение на избора на членове на ВСС от квотата на Съдебната власт.

С оглед именно на тази широка представителност не се противопоставяме на предложението на Форума на съдилищата в България, участниците в делегатските събрания да бъдат избирани при по-голямо представителство един делегат на всеки пет души /понастоящем един на десет/. Това наистина би осигурило възможност за участие на по-широк кръг колеги в делегатските събрания, респективно повече мнения, плурализъм, демократичност и прозрачност.

 

Не подкрепяме идеята предложенията за членове на ВСС да бъдат правени на самите Общи събрания за избор на делегати. Тези събрания се свикват и провеждат с една – едничка цел – магистратската общност по места да избере делегати, които съвместно на един общ форум да изберат най-добрите, най-качествените хора от системата, които да участват в кадровия орган. Именно за това и следва да бъде разширена представителността при избор на делегати за делегатските събрания. Тя сама по себе си ще доведе и до по-широка представителност на избраните от делегатските събрания от магистратската квота членове на ВСС.

Още веднъж подчертаваме, че според нас предложенията за членове на ВСС от магистратските квоти следва да бъдат правени и, съответно изборът да бъде провеждан на делегатските събрания, както понастоящем това е уредено в действащия ЗСВ.

 

В тази връзка и в частност за град София, имаме едно конкретно предложение, което се налага от големия брой съдии, които работят в Софийски районен и Софийски градски съд. Понастоящем щатната бройка и в районния и в градския съд на София е около 130 човека. Това обстоятелство само по себе си има за последица, че колегите не се познават добре помежду си. Ето защо считаме за крайно неудачно Общите събрания за избор на делегати за Делегатското събрание за избор на членове на ВСС да се провеждат съвместно за двете съдилища. Приемайки изменение, касаещо по-широка делегатска представителност – един на всеки пет магистрата, удачно би било да бъдат проведени две Общи събрания – на СГС и на СРС, на които колегите да посочат и излъчат след гласуване делегати от съответното ниво – от СРС и от СГС. Така ще се гласува за познати лица, за безспорни авторитети, на които може да бъде гласувано доверие да изберат на-достойните за членове на ВСС на Делегатското събрание и по този начин да защитят интересите на съответния съд.

Безспорно е, че, ако се приеме това би било изключение от Общото правило, че Общите събрания за избор на делегати се провежда между магистратите от района на съответния окръжен съд, но това изключение се налага от огромния щат на тези две съдилища на фона на другите съдилища в България.

Предложените за членове на ВСС кандидати трябва да се представят, да изложат пред Делегатското събрание подробно концепцията си за работата на Съвета, като бъдат проведени разисквания и им бъде дадена възможност за отговори на поставени въпроси, след което да бъде проведено гласуване.

 

По отношение въпроса дали гласуването на членове на ВСС от магистратската квота следва да бъде явно или тайно, подкрепяме тайното гласуване. Разбира се, може да бъде заложено на всяка от двете възможности и всяка има своите предимства и недостатъци, но смятаме, че тайното гласуване ще помогне на колегите свободно, без да се притесняват да изразят волята си, а не да се влияят от това как гласуват техните ръководители, колеги и пр.

 

Категорично отново подчертаваме, че не поддържаме предложенията кандидатурите за членове на ВСС от магистратските квоти да се правят пред Общите събрания за избор на делегати за делегатско събрание. Самата фигура на представителност по отношение на избраните делегати за участие в делегатското събрание за избор на членове на Съвета предполага, че от определен брой хора на тези лица е възложено да вземат изборното решение. Това предполага и възможността /и задължението/ на тези делегати да предложат кандидати, да обосноват предложенията си, да задават въпроси към тях и да гласуват за избирането им. Предложенията следва да се правят на Делегатските събрания, мотивирани и върху всяко от тях следва да бъде проведена дискусия и гласуване. Така се спазва принципа на представителната демокрация.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА РАБОТНАТА ГРУПА,

 

Благодарим Ви за дадената възможност да изразим мнението си. Поради ограничения обем с време, с който разполагаме, не можем да предложим конкретни проекти за текстове на ЗСВ, които да бъдат изменени. Позицията си изразяваме принципно, защото считаме, че за всички магистрати в страната е от изключителна важност да имаме един добре работещ и авторитетен Висш съдебен съвет, който, упражнявайки дадените му от закона правомощия, да ръководи Съдебната система и да я изведе на позицията, която тя заслужава, допринасяйки за повишаване доверието на гражданите в нея.

 

 

 

 

                                                        

                                 Съпредседател на „СЪДИИ ЗА ЕДИННА ЕВРОПА”

 

                                                              Съдия Богдана Желявска