ns

Промени в ЗСВ

nsИЗРАЗЕТЕ ВАШАТА ПОЗИЦИЯ ПO ИДЕИТЕ НА СЕЕ ПО ПРОМЕНИTE В ЗСВ!

         На 06.03.2012 г. в София, в хотел „Радисън” се проведе Публично представяне на предложенията на „ФОРУМ НА СЪДИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ”, проект, осъществен с подкрепата на Посолството на САЩ, Фондация „Америка за България” и „Програма за развитие на съдебната система” за промени в законодателството – представяне на пакет от мерки, което, според организаторите – съавтори на проекта, следва да бъдат приети, за да бъде направена от страна на съдебната власт /и в частност на съдилищата/ крачка напред. 

         От страна на авторите, в предложения документ, наречен ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ, бяха направени предложения за изменения в закона за съдебната власт, в Закона за защита на класифицираната информация, в Закона за Специалните разузнавателни средства, в ГПК и в НПК.

 

         Основните изменения в ЗСВ, предложени от авторите на проекта, които включват административни ръководители от 50 съдилища в България, са свързани с функционирането на Висшия съдебен съвет – дали той да бъде постоянно действащ орган или не, с реда за провеждане избора на членовете на ВСС – както от съдебната, така и от парламентарната квота, с провеждането на конкурсите за повишаване и преместване на магистратите, с натовареността на отделните съдебни районни и в частност на съдилищата, в с ограничаване възможността за командироване за срок, по-голям от шест месеца, със случайното компютърно разпределение на делата и със създаването на Дисциплинарен съд за разглеждане на дисциплинарните дела на съдии, прокурори и следователи.

        

         От страна на Сдружение СЪДИИ ЗА ЕДИННА ЕВРОПА бе направено изказване от съпредседателя Богдана Желявска. Изразена бе благодарност и респект към колегите за свършената работа и за гражданската им позиция. Заявено бе категорично желание за участие в процеса на приемане на промени в ЗСВ, което бе направено и в нарочен документ до Министъра на правосъдието.

 

         Взехме становище по следните въпроси, които доразвиваме тук:

        

  1. 1.Дали ВСС да е постоянно действащ орган или не?

 

         ВСС се превърна в постоянно действащ орган с промените в устройствения закон от 2007 г. и функционира като такъв през последните 4 години и половина. Не може да се спори, че изминалото време е изключително малко – период недостатъчен за да се прецени дали реформата е била успешна или не. Нека бъдем толерантни и дадем време. Испанският Генерален Съвет на Съдебната Власт е пример за добре работещ постоянно действащ кадрови орган на съдебната система на една европейска държава. Той, обаче, функционира като такъв с приемането на испанския устройствен закон за съдебната власт от 1985 г., т.е. вече 27 години. Смятаме, че не може с лека ръка да се отрече нещо, за което всички сме работили, убедени, че е добро. Нека проследим работата му, нека претеглим през призмата на времето добрите и лошите страни в нея и тогава да решим.

         Друг аргумент в подкрепа на тази теза: Работата на ВСС е в резултат на компетенциите, които са му възложени със закона като постоянно действащ орган. Т.е. тя е изключително обемна и обхваща всички сфери от ръководената от него съдебна система – от атестациите и кадровите проблеми на съдиите и съдебните служители, наблюдаване на знаковите дела и вътрешен мониторинг, през международната дейност до обученията и работата по въвеждане на информационните технологии и съдебната статистика. Практически тази дейност не може да бъде осъществявана от членовете му само веднъж седмично, както това би се случило при един не постоянно действащ орган. Необходима е ежедневна работа в отделните комисии към ВСС, което би довело до създаване на парадокс – непостоянно действащ кадрови орган и постоянни комисии към него.

Що се отнася до критериите и начина на избор на членовете на ВСС, от значение са няколко принципа: професионализъм – доказан, безспорен и признат, прозрачност – прозрачни правила, които да гарантират честност и законосъобразност на извършения избор и широка представителност по отношение на избора на членове на ВСС от квотата на Съдебната власт.

 

         2.Безспорно е, че едно от слабите места в сега действащия ЗСВ и подзаконовите актове по приложението му са конкурсите за повишаване в длъжност и преместване.

 

Тук именно ние подчертаваме огромната нужда от изчисляване на конкретната натовареност на отделните съдебни райони и съдилища и последващото планиране на съдийските щатни бройки и тези на съдебната администрация. Само след задължително планиране от страна на ВСС – в рамките на един по-дълъг период – на конкретната нужда от съдии в конкретните съдебни райони и съдилища, могат да бъдат обявявани свободните за кандидатстване места в страната. При това планиране следва да бъдат взети пред вид становищата на административните ръководители по места, базирани на конкретните нужди в съответните съдилища – при оценка по материи /по отделения/, т.е. наказателно, гражданско, търговско, брачно.

 

Подкрепяме предложението за провеждане на конкурсите два пъти годишно, също така и за въвеждане на ясни критерии за допускане, оценка, изпит, както и това – комисията да е една за всички съдии, за всяко ниво и за всеки профил в рамките на всяко ниво. Така ще се въведе единност и предвидимост и ще се гарантира прозрачност. Категорично е, че членовете на комисията следва да правораздават в същата материя като кандидатите, които ще изпитват.

Отделно от това, при искане за преместване от един съд в друг, равен по степен съд, не е необходимо кандидатите да се явяват на същия изпит както тези, които желаят повишаване в длъжност и преместване в по-висшестоящ съд, защото тук нормата на сега действащия ЗСВ е дискриминационна и подлага тези колеги в по-неблагоприятно положение от другите.

Има различни критерии за оценка на кандидатите и е добре да се помисли дали за ВКС например изпитът следва да бъде такъв, какъвто е за районен или окръжен съд или би могла да се приеме някоя от практиките в другите европейски държави – публикации, представяне на теоретична или практическа теза по даден въпрос и т.в. Този момент е важен, защото всички знаем, че ВКС дава задължителна практика по делата, с която съдилищата трябва да съобразяват актовете си.

 

Тук е моментът да споменем и атестирането на магистратите, защото атестацията е задължителен реквизит за участие в конкурсите. От много съдии по места се чуха оплаквания, че атестирането става изключително бавно. От друга страна за никого не е тайна, че почти всички атестации са с оценка „много добра”, което на практика е пречка атестацията на съдията да изпълнява функциите си, т.е. това, заради което е въведена като институт. Смисълът на атестацията е оценяване на съдията – работата му, професионалните му умения, спазването на етичните норми, т.е. показатели, които позволяват представянето му в съдийската общност и в обществото като цяло. На базата на тях той следва да бъде повишаван, поощряван, награждаван, наказван. Тези атестации са част от цялата му професионална история, от творческата му биография. Или поне така са замислени. В настоящия случай, обаче, при атестирането се прилагат унифицирани критерии, те са формални и на практика атестацията не е това, което трябва да бъде.

 

Що се отнася до планирането на съдийските бройки /а от там и на тези на съдебната администрация/ на базата на реалната необходимост от такива, предлагаме при започване функионирането на новия ВСС, той да приеме Единна Стратегия за съдебната система – която да включва и част „Планиране”, – за тригодищен период с поставени в нея за изпълнение конкретни цели и с подчертани приоритети. Всяка година /в рамките на този тригодишен период/ трябва да бъде отчитана степента на постигнатите резултати. Като база биха могли да бъдат взети годишните доклади на съдилищата, обобщени накрая в Годишния доклад на ВСС за работата на съдебната система, въз основа на една добра статистическа програма, единна за цялата страна.

 

         Смятаме, че би било добре при приемане измененията в ЗСВ да се помисли за евентуално разширяване /в определени рамки/ на правомощията на административните ръководители. Понастоящем те са много ограничени. Следва да бъде взет пред вид фактът, че именно административният ръководител е запознат в най-голяма степен с конкретната нужда от разкриване на нови щатове на съдии или на съдебни служители, както и с необходимостта от подобряване на материално-техническата база. Отделно от това административният ръководител трябва да има правомощия за свикване на събрания в рамките на отделните колегии/отделения за уеднаквяване на практиката /в общ план/, за да бъде осигурена предвидимост на съдебните актове. Тази практика съществува в доста европейски държави и в САЩ и цели улесняване на гражданите достъпа до правосъдие и правна сигурност. Това не е влияние върху личното убеждение на отделния съдия, а осигуряване постановяването на сходни съдебни актове по сходни казуси в общ план, което ще повиши доверието към съда.

        

         Ние, членуващите в Сдружение „СЪДИИ ЗА ЕДИННА ЕВРОПА”  сме убедени, че магистратите трябва да показват силна гражданска позиция, трябва да имат сила, воля и желание да отстояват възгледите си, да вършат работата си с чест и да участват активно при обсъждане на проблемите, свързани с подобряване дейността на Съдебната власт.

         Ние уважаваме институциите и ще работим за издигане на техния авторитет, защото правовата държава се крепи на силна съдебна система, плурализъм и добро взаимодействие между институциите. Защото нашата работа е трудна, отговорна и почтена и ние искаме да покажем това на цялото общество и на международната общност.

 

         УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

         Това са част от идеите ни за предложения за промени в сега действащия ЗСВ, по проблеми, които считаме, че са от особена важност и трябва да бъдат обсъдени.

         Нашето Сдружение иска да разгърне широк обществен дебат по проблемите на съдийската общност, защото искаме да се чуе гласът ни, за да се набележат реалните проблеми и да се начертае пътя за тяхното разрешаване. Това няма да стане изведнъж, но трябва да започнем.

         В нашия сайт ПРЕДОСТАВЯМЕ ТРИБУНА НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ, които имат конкретни виждания за наболели проблеми, свързани с работата. Нека направим така, че да ни чуят.

         Пишете ни и ще публикуваме Вашите мнения и препоръки.

 

                                        Сдружение СЪДИИ ЗА ЕДИННА ЕВРОПА

МОЖЕТЕ ДА ДАДЕТЕ ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КОМЕНТАРИТЕ ПОД ТЕКСТА