Регламент за кандидатстване

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАЖАНТИ КЪМ ПРОГРАМАТА

Участници в програмата могат да бъдат студенти от трети, четвърти или пети курс и докторанти, обучаващи се в български или чуждестранни висши учебни заведения по специалността „право”.

ИЗИСКВАНИЯ:

Компютърна грамотност /word, excel, internet/

Високи резултати в учебния процес;

Интерес към правораздаването;

Високи нравствени качества, етичност и  коректност;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Попълнен на сайта формуляр за кандидатстване

1. Автобиографична справка

2. Академична справка или копие на студентската книжка

3. Документ, установяващ ниво на владеене на чужд език, ако кандидатите разполагат с такъв.

4. Кратко мотивационно писмо за участие в Програмата, придружено от снимка, ако кандидатите разполагат с такава..

Конкурсът за приемане на кандидатите в Програмата се извършва под прякото ръководство на определения от Управителния съвет на Сдружение „Българска Съдийска Асоциация” Главен координатор на програмата и се осъществява на два етапа:

Първи етап – въз основа на представени документи и мотивационно писмо;

      Втори етап – събеседване с комисия, чиито състав е определен от Управителния съвет на Сдружение „Българска Съдийска Асоциация” и включва действащи магистрати, които са заявили участие в Програмата.

Резултатите от конкурса се съобщават в INTERNET страницата на сдружението www.judges.bg и се разгласяват с обяви, поставени на подходящо място в университетите – партньори на програмата.